Tinh Miễu Các

Cách nhập môn

  • Môn phái liên quan: Đệ tử Thiên Sơn Phái có thể thông qua nhiệm vụ môn phái liên quan ở chỗ Chưởng Môn để xin vào Tinh Miễu Các, (Sứ Giả Dịch Chuyển Tinh Miễu Các ở Bến Đò Yên Vũ Trang 804.1775)

  • Nhập môn giang hồ: Người chơi Vô Thế Lực, Vô Môn Phái và đánh dấu thiện ác không phải là “Ác” có thể thông qua chỉ dẫn thư xin vào Tinh Miễu Các, điều kiện cụ thể có thể xem ở giao diện Lịch Trình Giang Hồ hoặc Xa Phu.
  • Nhập môn kỳ ngộ: Giang hồ đâu đâu cũng có bất ngờ, người chơi có cơ hội thông qua kỳ ngộ xin vào Tinh Miễu Các.