Thiếu Lâm

Thiền Định Công

Nội công tâm pháp cơ bản của Thiếu Lâm. Cuộc sống bên ngoài không nơi ở, không ô nhiễm là Thiền, trong lòng rõ ràng hiểu an cư là Định. Cái gọi là “Ngoại Thiền Nội Định” là Thiền Định giống như là “Dã”. Tu tập giả siêu nhiên nhập cảnh, lưu thông huyết mạch, di dưỡng tâm thần, lấy đây làm cơ sở xây dựng.

 

 

Nhị Chỉ Thiền

Thiếu Lâm quan trọng nội công tâm pháp, là công pháp của Thuần Dương, Tâm Pháp Mật Quyết ở Đãi Thủ Nhập Tĩnh, tâm không tư lợi, khí đi hết các huyệt, mượt mà thông suốt. Luyện công này đến cảnh giới nhất định, chân khí tuôn trào, tinh lực vô hạn.

 

 

La Hán Phục Ma Công

Tập Đại Thành của Thiếu Lâm Nội Công Tâm Pháp, là một trong những bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chí cương chí mãnh. Trí tuệ bí mật của Kim Cương Dụ Như Lai, thân thể của Ban Nhã, đều kiên cố như Kim Cương, không Vạn Vật nào có thể phá hoại, trí tuệ này.

 

 

Chiên Đàn Thần Công

Kỳ công độc môn Thiếu Lâm, công pháp này có thể trừ tà, hộ thể cường thân, khi gặp địch nếu có 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển hiểm nguy thành an toàn.