Huyết Đao Môn

Sự kiện ngày

Dưỡng quan

Huyết Đao Môn tàn sát thịnh hành, thị huyết cuồng ma. Dùng máu tươi của kẻ địch để nuôi quan tài đem theo bên mình, dùng huyết dưỡng quan, dùng quan dưỡng đao, như vậy có thể nâng cao cảnh giới bản thân. Bởi vậy nếu gặp người Huyết Đao Môn đang đeo quan tài bên mình, thì hãy lập tức tránh đi.

 

 

Hạn chế: Đệ tử Huyết Đao Môn.

Nội dung: Người chơi đi vào Mê Hồn Động, sẽ gặp vô số cơ quan. Chỉ cần vượt qua số cơ quan này sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Thưởng: Huyết Đao Lệnh, Hình Thiên Lệnh, Giấy Hối Lỗi, đạo cụ đổi Đao Quan.

Mài Đao

Huyết Đao mạnh ở dùng huyết tươi rửa đao, nguyên liệu đúc đao vốn là dị thiết ở trong Huyết Hà Cốc. Vì vậy, để đao của mình ngày càng mạnh hơn, môn hạ Huyết Đao Môn mỗi ngày phải tìm Huyết Sắc Dị Thiết để mài đao.

 

 

Sự kiện tuần

Lĩnh ngộ của Dương Tập

Hạn chế: Huyết Đao Môn

Nội dung: Mỗi ngày 16:00 và 20:00 ở môn phái sẽ phát thông báo: Đường chủ Đao đường Dương Tập đang lĩnh ngộ đao pháp, chiêu mộ đệ tử Huyết Đao Môn tới thử sức, đệ tử Huyết Đao hãy đến chỗ Trương Dận (-270,-403) để tham gia. Thời gian sự kiện: 1 tiếng sau khi kết thúc thời gian báo danh, mỗi người chơi được tham gia 1 lần trong ngày.

Thưởng: Danh vọng, Huyết Đao Lệnh, điểm sát khí, Hình Thiên Lệnh.

Quyết thắng trận Doanh

Hạn chế: Huyết Đao Môn

Nội dung: Vào 8 giờ tối thứ 7, ở Huyết Đao Bình sẽ xuất hiện 2 Trận Doanh Quan: Huyết Tự Doanh, Đao Tự Doanh. Tiêu diệt thành công Doanh Quan của trận Doanh khác sẽ trở thành trận doanh thắng cuộc trong tuần này.

Thưởng: Thưởng phong phú, sẽ cập nhật sau.

Đại Hội Thử Đao

Hạn chế: Huyết Đao Môn.

Nội dung: Có 2 chế độ Khó và Dễ, sau khi vào map mỗi 120 giây sẽ làm mới 1 đợt địch tấn công, tổng cộng có 9 đợt lâu la và 1 đợt BOSS.

Thưởng: Danh vọng, Huyết Đao Lệnh, Giấy Hối Lỗi.