Đường Môn

Thất Tuyệt Kinh

Nội công tâm pháp cơ bản của Đường Môn, lấy Thất Tuyệt làm nhất thể: Tuyệt Âm, Tuyệt Dương, Tuyệt Tâm, Tuyệt Khí, Tuyệt Mục, Tuyệt Chi, Tuyệt Cốt, nhất dung câu dung, nhất tổn câu tổn.

 

 

Lục Hợp Kinh

Đường Môn quan trọng Nội Công Tâm Pháp, tâm hợp nhãn, tâm hợp ý, ý hợp khí, khí hợp lực, lực hợp thần, thần hợp nhãn, gọi là Lục Hợp chi pháp.

 

 

Ngũ Độc Kỳ Kinh

Tổng kết lại các nội lực tâm pháp của Đường Môn. Lấy độc làm công, lấy Ngũ Độc Kỳ Kinh làm pháp.

 

 

Thái Tổ Âm  Công

Nội công tâm pháp rất thâm độc, gọi là “Thái Sơ Giả, Khí Chi Sử Dã; Thái Sử Gia, Chất Chi Sử Dã; Thái Tố Giả, Chất Chi Sử dã”. Nên luyện võ là Âm Khí thiên bẩm, cần khí chất Âm Dương, bảo vệ tâm khí ở chi cốt, nếu không khó bảo vệ mình.