Cái Bang

Tiêu Dao Tâm Pháp

Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Cái Bang, "Không gì ngoài Ngũ Dục, chữa lành vết thương, ung dung tự tại". Cái Bang Đệ Tử xưa nay thoải mái, tự do tự tại, ung dung đi hết Thế Gian.

 

 

Ngọc Dương Thần Công

Cái Bang quan trọng Nội Công Tâm Pháp, Công Pháp chú trọng: càn khôn Âm Dương, bổ trợ cho nhau, Ngũ Hành bát Quái, khống chế lẫn nhau, lấy Khí của trời đất để tập trung tâm thần, nâng cao tự thân Tu Vi.

 

 

Giáng Long Tâm Pháp

Đại Thành của Cái Bang Tập Nội Công Pháp, chí cương chí mãnh. Trời đất hỗn loạn, nhận Vạn Vật làm Linh, sinh ra Ngũ Hành, định ra Bát Quái, diễn tiếp Vũ Trụ hồng hoang, vô cùng kỳ diệu.

 

 

Tửu Vũ Thần Công

Tuyệt Diệu Nội Công của Cái Bang thất truyền đã lâu, sau đó lại xuất hiện trong Giang Hồ, Tâm Pháp lấy Khí của Chủ Cửu Thiên, định hơi thở hỗn độn, nhập vào thả ra tiếp nhận, hợp thành hơi thở,  thông suốt mưu sinh, xuyên suốt sinh tồn, lấy sinh linh của Cầm Vạn Vật.