Từ Gia Trang

NHẬP MÔN CHÍNH TUYẾN

Cách nhập môn:

Người chơi có thể đến Thành Đô tìm đệ tử Từ Gia Trang-Chiêu Mộ Viên (771,490) hỏi thủ tục nhập môn.

Đệ tử Từ Gia Trang-Chiêu Mộ Viên bước đầu tiên sẽ giao 1 nhiệm vụ cho người chơi, nhận lệnh bài xét duyệt nhập môn, chỉ cần đáp ứng điều kiện nhập môn, là có thể nhận lệnh bài tiến hành nhiệm vụ chính tuyến liên quan, rồi vào Từ Gia Trang.

Điều kiện nhập môn:

Người chơi thông qua chính tuyến nhập môn cần đáp ứng những điều kiện dưới mới có thể nhận lệnh bài.

Điều kiện giang hồ: 

Người chơi không có điểm PK.

Người chơi đã sát nhân không quá 300 người.

Người chơi không ở trạng thái bắt cóc.

Người chơi không bị truy nã.

Người chơi không có Y Sam Bạo Lộ.

Người chơi sau khi phản Sư bổn môn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại

Điều kiện thân phận:

Người chơi không thể là người đã tịnh thân.

Người chơi phải là vô môn phái hoặc là đệ tử xuống núi ngao du, dịch dung, phản sư.

Ký hiệu thiện ác của người chơi là “Hiệp”.

Người chơi phải học một nghề chế tạo và thu thập bất kỳ.

Điều kiện võ học:

Thực lực người chơi phải đạt Giá Khinh Tựu Thục.

Người chơi chưa từng nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển.

Trong đó: Người chơi sát nhân quá 300 người, từng nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển, mà không thể đáp ứng điều kiện nhập môn, đều có thể nhận nhiệm vụ liên quan ở Linh Hư (1151,544) Kim Lăng, nhận đạo cụ thông qua xét duyệt.

 

KỲ NGỘ NHẬP MÔN

Người chơi không được sát khí quá nặng, sẽ có cơ hội nhận nhiệm vụ kỳ ngôn gia nhập vào Từ Gia Trang, điều kiện xét duyệt của kỳ ngôn nhập môn đơn giản hơn điều kiện xét duyệt của chính tuyến nhập môn, càng dễ dàng vào Từ Gia Trang.