Thần Thủy Cung

 

Giang hồ nhập môn

♦ Điều kiện

- Máy chủ hiện tại hoàn thành Cửu Âm Chí “Ẩn Thế Bát Phái”

- Hiện là vô môn phái, vô thế lực, chưa gia nhập Ẩn Thế Môn Phái

- Chỉ thu nhận nữ đệ tử

- Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ trở lên

- Học được ít nhất 5 loại khinh công

- Học được ít nhất 1 bộ nội công Âm Nhu

- Ký hiệu Thiện Ác không phải là Ác

- Không có điểm PK

- Không nhận bổ khoái hoặc bắt cóc

- Chưa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển

- Chưa nhận tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

- Y phục phải chỉnh tề

- Không phải tội phạm

- Không ở trạng thái say

- Xuất-Phản sư trong 24h không thể gia nhập môn phái

♦ Cách nhập môn

- Người chơi nữ của vô môn phái, vô thế lực có thể đến chỗ Thành Đô Tửu Lâu-Tư Đồ Chung (550, 597)  tìm manh mối gia nhập Thần Thủy Cung, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được gia nhập vào phái

Nga My nhập môn

♦ Điều kiện

- Máy chủ hiện tại hoàn thành Cửu Âm Chí Ẩn Thế Bát Phái

- Là đệ tử Nga My nhưng không phải là Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sự

- Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ trở lên

- Học được ít nhất 5 loại khinh công

- Học được ít nhất 1 bộ nội công Âm Nhu

- Không có điểm PK

- Không nhận Bổ Khoái hoặc bắt cóc

- Chưa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển

- Chưa nhận tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

- Y phục phải chỉnh tề

- Không phải tội phạm

- Không ở trạng thái say

- Xuất-Phản sư trong 24h không thể gia nhập môn phái

♦ Cách nhập môn

- Người chơi đến gặp NPC Tuyệt Trần Sư Thái (489,125) ở Nga Mi nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập vào Thần Thủy Cung.

Kỳ ngộ nhập môn

♦ Điều kiện

- Máy chủ hiện tại hoàn thành Cửu Âm Chí Nội 2

- Hiện là vô môn phái, vô thế lực, chưa gia nhập Ẩn Thế Bát Phái

- Chỉ thu nữ đệ tử

- Phải có Danh Tuấn Giang Hồ

- Thực lực đạt Giá Khinh Tựu Thục trở lên

- Học được ít nhất 5 loại khinh công

- Học được ít nhất 1 bộ nội công Âm Nhu

- Không có điểm PK

- Không nhận Bộ Khoái hoặc bắt cóc

- Chưa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển

- Chưa nhận tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

- Y phục phải chỉnh tề

- Không phạm tội

- Không ở trạng thái say

- Xuất-Phản sư trong 24h không thể gia nhập môn phái

♦ Cách nhập môn

- Sau khi có đạo cụ kỳ ngộ, người chơi tiến hành đến Tô Châu gặp NPC Tiểu Tư (525,365) để nhận nhiệm vụ, , hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia nhập Thần Thủy Cung.