Thần Thủy Cung

 

Nhiệm vụ ngày

- Thí luyện đôi

- Ngô Đồng Tê Phượng

- Thủy Kính Thủ Quả

- Quan Thủy Luyện Công

- Tuần Tra Thần Thủy Cung

Nhiệm vụ tuần

- Thù Diệt Phái

- Băng Hỏa Luyện Thể

- Truy Ảnh Linh Hầu

- Truy Đuổi Linh hầu

- Bắt Cá Trong Nước

Nhiệm vụ liên hoàn

- Thiên Trì Phật Hội

Sự kiện Thế lực

- Miêu Nhân Tập Kích

- Oa Khấu Làm Loạn

- Thần Thủy Hội Võ