Nội công Phong Khởi Quyết - Nội 5

Nội công tông phái-Phong Khởi Quyết Nội 5

  • Đặc hiệu:

Thanh Phong Phật Diện: Khi bạo kích người khác hoặc bị bạo kích, nhận được 1 tầng "Thanh Phong Phật Diện", làm cho sát thương bạo kích bản thân chịu giảm 10%, duy trì 15s, trong thời gian đó mỗi lần bạo kích người khác hoặc bị bạo kích tăng 1 tầng, tối đa 5 tầng (Cộng dồn số tầng không tăng thời gian duy trì, hiệu quả kết thúc sẽ vào trạng thái điều tức)

Ý Khí Phong Phát: “Thanh Phong Phật Diện” kết thúc, dựa vào số tầng xóa nhận được hiệu quả số tầng tương ứng, mỗi tầng tăng 10% sát thương chiêu thức và sát thương bạo kích, bạo kích kẻ địch 1 lần xóa 1 tầng, hoặc 10s sau biến mất.

Tiên Phong Đạo Cốt: “Ý Khí Phong Phát” kết thúc bình thường, thì mỗi tầng không bị tiêu hao “Ý Khí Phong Phát” đều có thể khiến thời gian điều tức của “Thanh Phong Phật Diện” giảm 5s.

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 49 tầng: