Giới thiệu tính năng mới - Lôi Đài Tranh Phong

Lôi đài tại Tô Châu

Quy tắc báo danh

  • Khi không có Lôi Chủ, báo danh tham gia sẽ trực tiếp trở thành Lôi Chủ; Khi có Lôi Chủ, báo danh tham gia xong sẽ vào đội hình đợi.
  • Sau khi Lôi Chủ xuất hiện, cứ cách một phút sẽ ngẫu nhiên chọn ra một hiệp sĩ từ trong đội chờ để lên đài khiêu chiến (Số điểm nội công người khiêu chiến không thể thấp hơn Lôi Chủ 25 điểm).

Quy tắc Lôi Đài Tranh Phong

  • Mỗi trận thời gian tỷ võ là 5 phút, thời gian tỷ võ kết thúc, để phân thắng thua thì người khí huyết còn nhiều sẽ thắng.
  • Ở trong đội đợi có thể từ bỏ báo danh ở chỗ Quản Lý Lôi Đài Tranh Phong; Lôi Chủ trong thời gian đợi có thể rời Lôi Đài ở chỗ Trọng Tài Lôi Đài Tranh Phong.
  • Khiêu chiến thất bại, từ bỏ báo danh, từ bỏ Lôi Chủ xong 10 phút sau mới có thể báo danh tham gia lại.