Nội công Kiêu Dương Quyết - Nội 2

Nội công tông phái-Kiêu Dương Quyết Nội 2

  • Đặc hiệu:

Mỗi lần tấn công mục tiêu có tỉ lệ nhất định truyền cho mục tiêu 1 luồng “Kiêu Dương Chân Khí”.

Kiêu Dương Chân Khí: Duy trì mất khí huyết. (Trong thời gian Chân Khí phát tác nếu bị truyền vào lần nữa sẽ tính giờ lại) Nếu trong phạm vi 4m xung quanh mục tiêu có kẻ địch, thì Chân Khí sẽ tản ra xung quanh, cũng truyền vào 1 luồng “Kiêu Dương Chân Khí” cho mục tiêu bị ảnh hưởng. (Mục tiêu bị khí tản ra ảnh hưởng trước khi hiệu quả kết thúc không thể bị ảnh hưởng nữa)

  • Thuộc tính: Âm, Nhu, Thái Cực
  • Chỉ số 36 tầng: