Sơn Thủy Hoa Dữ - Gia viên mới

Sơn Thủy Hoa Dữ

Quy tắc đấu giá

 • Hệ thống tuần đầu sẽ đồng thời đấu giá Kiến Phòng Lệnh số lượng nhất định, lượng sở hữu của  gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ sẽ thay đổi theo tiến trình của Cửu Âm Chí.
 • Lượng sở hữu sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Cẩm Tú Giang Sơn (Nội 2) là 3.
 • Lượng sở hữu sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Oa Khấu Khiêu Lương (Nội 3) là 4.
 • Lượng sở hữu sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Hồn Toái Cửu Trùng (Nội 4) là 5.
 • Lượng sở hữu sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Ma Tung Sạ Hiện (Nội 6) là 6.
 • Một server tối đa đồng thời chỉ được có 6 Gia Viên Sơn Thủy Hoa Dữ.
 • Người chơi mua được Kiến Phòng Lệnh xong xây dựng gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ, tuần sau hệ thống sẽ nhận được số lượng gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ đã xây dựng, nếu nhỏ hơn số lượng sở hữu của hệ thống, sẽ tiếp tục bán đấu giá Kiến Phòng Lệnh còn lại trong ngày đấu giá.

 Xây dựng Gia Viên

 • Kiến Phòng Lệnh nhận được thông qua đấu giá hệ thống, 18: 00 tối thứ 7 hàng tuần bắt đầu, đấu giá duy trì 2h.
 • Đến Tô Châu (639,437) tìm Đại Sứ Gia Viên Đại Minh xây dựng Gia Viên Sơn Thủy Hoa Dữ. (Người chơi đã có Gia Viên, cần bán trước Gia Viên hiện có hoặc chuyển Gia Viên hiện có đi xong mới có thể xây dựng, người chơi chỉ được đồng thời có 1 Gia Viên).
 • Hiệp sĩ có thể đồng thời có gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ và gia viên Phủ Đệ.
 • Sau khi xây dựng gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ, chủ phòng thông qua thư hệ thống nhận được tôn hiệu đặc biệt “Nhã Vận Danh Lưu”.
 • Kiến Phòng Lệnh (Sơn Thủy Hoa Dữ) tồn tại 3 ngày, bắt đầu tính giờ sau khi đấu giá hoàn thành đưa vào hòm thư.

 

Thuộc tính gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ

- Quy mô nhà chính, quy mô đình viện là đủ cấp.
- Độ hoa lệ, độ phồn hoa là 30275, phong thủy là 500, trực tiếp nhận được thưởng 100000 điểm vật tư và Tủ Hành Lý đủ 24 ô.
- Trong đình viện Phủ Đệ người chơi có thể tùy ý sử dụng khinh công.
- Trực tiếp kích hoạt bao gồm: Chuồng Ngựa, Linh Sủng Viên, nghịch nước (10 vạn Tu Vi Quán Chú), Kỳ Đài, Đống Lửa, Lôi Đài, Vườn Trồng Cây, Cầm Đài.

- Sơn Thủy Hoa Dữ thêm NPC dịch vụ khai quang cuộc sống Xương Hoa (Người Giỏi Tay Nghê)(-32, -58).

 

Lưu ý

Sơn Thủy Hoa Dữ không thể chuyển nhà, gửi bán và chuộc đồ, đồng thời sau khi độ bền gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ bằng 0, chỉ tồn tại 15 ngày. Trong 15 ngày chủ phòng không khôi phục độ bền gia viên, gia viên Sơn Thủy Hoa Dữ sẽ trực tiếp bị hệ thống thu hồi.