Giang Hồ Quy Tâm

Tăng phẩm trang bị

 • Đạo cụ vật liệu dùng để tinh luyện trang bị thêm: [Hoàng Ngọc], [Linh Ngọc], [Tâm Đắc Tinh Luyện], [Bí Pháp Tinh Luyện]. [Kim Ti Phấn], [Huyền Ngọc Phấn], [Dung Hợp Tán-II], [Dung Hợp Tán-III] ban đầu vẫn có thể dùng để tinh luyện trang bị.
 • [Hoàng Ngọc] phân thành phẩm 3, phẩm 4, phẩm 5, phẩm 6, có thể dùng để thay thế [Kim Ti Phấn] tiêu hao. Khi tinh luyện trang bị, phẩm cấp của Hoàng Ngọc tốn và phẩm cấp trang bị cần tinh luyện phải giống nhau.
 • [Linh Ngọc] phân thành phẩm 3, phẩm 4, phẩm 5, phẩm 6, dùng để tiêu hao thay cho [Huyền Ngọc Phấn]. Khi tinh luyện trang bị, phẩm cấp của Linh Ngọc tốn và phẩm cấp trang bị cần tinh luyện phải giống nhau.
 • [Tâm Đắc Tinh Luyện] phân thành I (tương ứng phẩm 3), II (tương ứng phẩm 4), III (tương ứng phẩm 5), IV (tương ứng phẩm 6), có thể dùng để tiêu hao thay cho [Dung Hợp Tán-II]. Khi tinh luyện trang bị, phẩm cấp của Tâm Đắc Tinh Luyện tiêu hao và phẩm cấp trang bị cần tinh luyện phải giống nhau.
 • [Bí Pháp Tinh Luyện] phân thành I (tương ứng phẩm 3), II (tương ứng phẩm 4), III (tương ứng phẩm 5), IV (tương ứng phẩm 6), có thể dùng để tiêu hao thay cho [Dung Hợp Tán-III]. Khi tinh luyện trang bị, phẩm cấp của Bí Pháp Tinh Luyện tốn và phẩm cấp trang bị cần tinh luyện phải giống nhau.
 • Hiệp sĩ có thể đổi “đạo cụ tinh luyện bậc cao” thành “đạo cụ tinh luyện bậc thấp” ở các Thôn Tân Thủ lớn, Tiệm Thiết Tượng, Tiệm Thợ May, Tiệm Xảo Tượng ở thành chính. Ví dụ phẩm 6 có thể đổi thành phẩm 5, phẩm 5 có thể đổi thành phẩm 4, phẩm 4 có thể đổi thành phẩm 3, bậc IV có thể đổi thành bậc III, bậc III có thể đổi thành bậc II, bậc II có thể đổi thành bậc I.
 • Khi trong quá trình tinh luyện trang bị sử dụng 1 loại đạo cụ bất kỳ Hoàng Ngọc, Linh Ngọc, Tâm Đắc Tinh Luyện, Bí Pháp Tinh Luyện, trang bị sau khi tinh luyện đều là khóa.

Minh Binh Trang Bị

 • Sau khi tính năng Minh Binh mở, tất cả trang bị có thể tiến hành “tôi luyện” (Vũ khí, hộ oản, bảng thoái) sau khi khai quang xong đều có thể tiến hành [Minh Binh], Minh Binh cần tốn điểm Minh Binh trên trang bị.
  Khi trang bị có thể tiến hành “tôi luyện” tiến hành 1 lần “tôi luyện”, sẽ tăng “điểm Minh Binh” của trang bị này.
 • Khi “Điểm Minh Binh” đạt đến giới hạn hiển thị của trang bị, có thể đến chỗ Kỹ Nghệ Đại Sư “Thiết Tượng”của các thành chính và Thôn Tân Thủ, sử dụng tính năng [Minh Binh] – dịch vụ làm lại chiêu thức thuộc tính vũ khí để điều chỉnh chiêu thức võ học tăng cường của trang bị, dựa theo nhu cầu hiệp sĩ tự do lựa chọn chiêu thức võ học trong cùng 1 bộ võ mình cần (Trang bị phẩm chất Ngân tự do lựa chọn 2 dòng, trang bị phẩm chất Kim, Ngọc tự do lựa chọn 3 dòng).
 • Khi trang bị có điểm Minh Binh làm trang bị chính tiến hành “tinh luyện trang bị”, trang bị tinh luyện xong sẽ kế thừa “điểm Minh Binh” của trang bị chính (Nếu đã sử dụng trang bị bổ trợ tinh luyện, kết quả kế thừa không liên quan điểm Minh Binh trang bị sở hữu).
 • Khi tiến hành “Luyện chế trang bị” và “chuyển đổi thuộc tính nội công trang bị Kim, Ngọc của trang bị có điểm Minh Binh, trang bị luyện chế và chuyển đổi xong sẽ kế thừa “điểm Minh Binh” của trang bị ban đầu.
 • Khi tiến hành “Đổi Kỳ Môn” cho trang bị có điểm Minh Binh, trang bị Kỳ Môn chuyển đổi nhận được là trang bị mới, không kế thừa “điểm Minh Binh” của trang bị gốc.

Tuyệt Đỉnh Cao Thủ

 • Phần lớn sản sinh của Tuyệt Đỉnh Cao Thủ điều chỉnh thành kiểu đấu giá Thế Giới, quá trình đấu giá duy trì 2h.
 • Phần Tuyệt Đỉnh Cao Thủ này chia thành: Tảo Xuyên Hùng, Liễu Sinh Nhất Đao, Tam Trảo Tuyết Viên (Tinh Anh), Tam Trảo Tuyết Viên, Vạn Niên Hỏa Quy (Tinh Anh), Vạn Niên Hỏa Quy, Tào Cửu Dương, Tô Phi, Nghiệp Hỏa Kỳ Lân.
 • Thời gian làm mới của Tô Phi điều chỉnh thành vào lúc 19h tối thứ 3,5,7 hàng tuần sau khi CAC Trước Khi Quyết Chiến (Phẩm 6) mở.