Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Nga My là một môn phái Nữ nhi, nhưng không vì thế được đánh giá là yếu đuối. Võ công Nga My luôn lấy từ bi làm gốc, hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ chúng sinh là những gì mà chúng ta thấy được từ Nga My.

Sau khi học cách diễn võ tiếp tục nói chuyện với Vương Long Diễm để học cách vận dụng linh hoạt các chiêu thức võ học. Sử dụng đỡ đòn (phím chuột phải) đỡ 2 chiêu của Lý Phương.


Quay lại nói chuyện với Vương Long Diễm, vận giá chiêu Hoài Trung bão Nguyệt đã học được trước đó đỡ đòn của Lý Phương.


Nói chuyện với Vương Long Diễm để nhận 2 chiêu của bộ Vân Hà Thích. Tiếp đó học cách phá phòng vớiCát Sảnh Hoa, sử dụng Hoài Trung bão Nguyệt đã học trước đó khi đối phương phòng thủ.


Nói chuyện với Vương Long Diễm nhận 2 chiêu tiếp theo của bộ Vân Hà Thích. Tiếp đó học cách phát nộ vớiTrần Văn, sử dụng đỡ đòn để tích nộ khí, kích phát nộ chiêu Đảo Bộ Thất Tinh 2 lần.


Đối thoại với Vương Long Diễm nhận 3 chiêu cuối của bộ Vân Hà Thích.


Sau khi người chơi thực lực đạt Lược Hữu Tiểu Thành (nội công Khí Trang Công tu luyện đến tầng 10)có thể đến gặp Y Nhược Huân (613,117) đối thoại nhận nhiệm vụ để lấy bộ chiêu thức thứ 2 của Nga Mi.


Sau khi đối thoại, người chơi sẽ nhận được 4 chiêu thức trong bộ Kim Đỉnh Miên Chưởng. Đi gặp Cơ Tảo lệ (621,138) so tài.


Quay về gặp Y Nhược Huân (613,117) báo cáo kết quả so tài, nhận thêm 1 chiêu thức trong bộ Kim Đỉnh Miên Chưởng. Đi gặp Đổ Cần (659,275) so tài.


Quay về gặp Y Nhược Huân (613,117) báo cáo kết quả so tài, nhận 2 chiêu thức cuối của bộ Kim Đỉnh Miên Chưởng, tiếp theo có thể học bộ võ công thứ 3 của Nga Mi.


Sau khi người chơi thực lực đạt Giá Khinh Tựu Thực (nội công Khí Trang Công tu luyện đến tầng 15) có thể đến gặp Hoa Trinh Tự (432,146) đối thoại nhận nhiệm vụ học Ly Biệt Thích.


Sau khi đối thoại, người chơi sẽ nhận được Diễm Sắc Song Thích và 4 chiêu thức trong bộ Ly Biệt Thích. Đi gặp Mai Hệ Đệ Tử (461,197) để so tài (chỉ cần chọn một người).


Quay về gặp Hoa Trinh Tự (432,146) báo cáo kết quả so tài, nhận thêm 2 chiêu thức trong bộ Ly Biệt Thích. Đi gặp Bách Hoa Quyền Đệ Tử (466,182) so tài (chỉ cần chọn một người).


Quay về gặp Hoa Trinh Tự (432,146) báo cáo kết quả so tài, nhận chiêu thức cuối của bộ Ly Biệt Thích.