Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Nếu Đường Môn là sự lựa chọn của bạn thì chắc hẳn bạn rất thích về cách sử dụng Ám Khí hoặc các kỹ năng tuyệt diệu cùng với thân pháp linh hoạt của môn phái này.Đối thoại Đường Thiếu Ngang nhận 2 skill Hàm Sa Xạ Ảnh và Tiềm Tung Niếp Tích.

Tiếp tục đối thoại nhận tiếp 2 skill Hỏa Thụ Ngân Hoa và Di Bộ Hoán Hình tìm Bành Lan Hoàn tỉ thí.


Quay về tìm Đường Thiếu Ngang đối thoại nhận được skill Mục Loạn Tinh Mê, tìm Uất Dật tỉ thí.


Quay về tìm Đường Thiếu Ngang học được 2 skill cuối là Bộ Phong Tróc Ảnh và Phù Quang Lược Ảnh.