Đổi nội công 1-2-3

 

Đổi nội công của phái 

 

Điều kiện

- Là đệ tử của môn phái cần đổi
- 150 Lệnh Bài Danh Dự Môn Phái
 

Danh sách NPC đổi nội công

STT Môn Phái Toạ Độ Tên NPC
1 Thiếu Lâm 750 363 Thanh Nhất
2 Võ Đang 463 368 Hoắc Nguyên Tinh
3 Nga Mi 563 -15 Chung Tôn Viện Sảnh
4 Cái Bang 524 286 Chiêm Toàn Hoàn
5 Đường Môn 1038 -95 Đường Tùng
6 Cẩm Y Vệ 388 -314 Bách Lí Băng
7 Cực Lạc Cốc 138 -66 Đinh Thần
8 Quân Tử Đường 638 544 Hạ Yên Hồ

 

 

Lưu ý: 

- Vật phẩm sau khi đổi sẽ "không khoá"
- NPC chỉ bán đến tầng 9. Tầng 10 trở lên phải mua quyển II hoặc sử dụng bí quyết đột phá.
- Có thể nhấn phím tắt J (mặc định ), chọn tab Nguyên Lão, click ‘vị trí” NPC thứ 3 để tìm đến NPC đổi sách.

 
Hướng dẫn học nội công 2 và 3 của phái khác

 

 

Điều kiện

Nội công 2
Để đổi nội công tầng 2 bạn phải có Lệnh Bài Danh Dự Môn Phái x 40 + Nhị Nội tầng 36
Sau đó cứ lên mỗi tầng bạn phải học bằng Bí Quyết Đột Phá được đổi bằng Lệnh Bài Danh Dự Môn Phái x 40

Ví dụ: 
Nếu bạn thuộc Võ Đang Phái. Đổi nội công tầng 2 trang 1 của Thiếu Lâm thì bạn phải có 40 lb Võ Đang + Nội Đan Thuật tầng 36 (NC 2 VD 36)

Nội công 3:
Để đổi nội công tầng 3 bạn phải có Lệnh Bài Danh Dự Môn Phái x 40 + Tam Nội tầng 36
Sau đó cứ lên mỗi tầng bạn phải học bằng Bí Quyết Đột Phá được đổi bằng Lệnh Bài Danh Dự Môn Phái x 40

Ví dụ: 
Nếu bạn thuộc Võ Đang Phái. Đổi nội công tầng 3 trang 1 của Thiếu Lâm thì bạn phải có 40 lb Võ Đang + Thượng Thanh Vô Cực Công tầng 36 (NC 3 VD 36).

 

Tìm "Phản Đồ Môn Phái"

(Icon này chưa được cập nhật phiên bản hiện tại)

 
 

Danh sách NPC đổi nội công

STT
Môn Phái Toạ Độ Tên NPC
1 Thiếu Lâm 749 311 Tào Phương Lập
2 Võ Đang 560 455 Trương Mao
3 Nga Mi 246 102 Nhan Tuyết
4 Cái Bang 713 300 Tất Tiểu Hổ
5 Đường Môn 1135 -221 Lý Bảo Uy
6
Cẩm Y Vệ 157 20 Lôi Gia Phong
7 Cực Lạc Cốc 291 -238 Ôn Xảo
8 Quân Tử Đường 626 665 Dương Côn

 

Cách mua

Bước 1: Nói chuyện với NPC
Bước 2: Chọn đúng loại nội công cần đổi.

 

 

Lưu ý: Sau khi đổi nội công thì sẽ bị khoá.