Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang - Cái Bang hưng thịnh qua rất nhiều đời, bang chúng Cái Bang trải đầy khắp lãnh thổ Đại Minh, vào vai những người Hành khất để nghe ngóng tin tức. Đệ tử Cái Bang là những người nghĩa hiệp, chú trọng đến tinh thần đoàn kết bất kể bần hàn, dùng rượu để tỉ thí so tài, kiếm bằng hữu thế thì còn gì bằng.

Linh Xà Bổng Pháp
Tìm Thạch Tịnh Chi (554,339) map Cái Bang nhận nhiệm vụ võ học môn phái.


Bạn sẽ nhận được 2 quyển võ học của bộ “Linh Xà Bổng Pháp” là Xà Bàn Thanh Trúc và Xà Khẩu Phong Châm.


Sau đó đối thoại với Thạch Tịnh Chi để nhận tiếp các skill tiếp theo và tìm Công Bằng tỉ thí. Trở về gặp Thạch Tịnh Chi học tiếp skill, sau đó tìm Ma Chí Viễn tỉ thí
Về bẩm báo với Thạch Tịnh Chi và học các skill tiếp theo.


Khốc Tang Bổng Pháp
Tìm NPC Phạm Đơn (593,354) nhận nhiệm vụ võ học Khốc Tang Bổng Pháp (yêu cầu nội công 1 Tiêu Dao Tâm Pháp tầng 10 trở lên)


Đối thoại với Phạm Đơn nhận các skill của bộ Khốc Tang Bổng.
Tìm Phòng Đại Hữu tỉ thí võ học.


Sau đó quay trở về tìm Phạm Đơn trả nhiệm vụ và học được các skill tiếp theo. Tiếp đó tìm Thọ Vĩ tỉ thí, hoàn thành quay trở về tìm Phạm Đơn hoàn thành nhiệm vụ và nhận các skill cuối cùng của bộ Khốc Tang Bổng.