Võ học mới: Nguyệt Minh Thương Hải Quyết

Nguyệt Minh Thương Hải Quyết

Tịnh Lý Càn Khôn (Thực)

Thiền minh độc tịch, tịnh lí càn khôn. Dịch chuyển nhanh đến sau lưng mục tiêu và gây sát thương cho mục tiêu cùng với kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh. Đồng thời đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn. Mục tiêu tồn tại Nguyệt Tố sẽ khiến bản thân khi xuất chiêu nhận được hiệu quả Hoàng Bá Thể.

Tô Thế Độc Lập (Thực)

Tô Thế Độc Lập, hoành nhi bất lưu. Gây sát thương cho kẻ địch 20m phía trước, và thêm 1 tầng Nguyệt Tố cho mục tiêu chưa kịp đỡ đòn: Giảm 15% di tốc và 3% phòng ngự nội công, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 5 tầng.

Bi Thử Lẫm Thu (Hư)

Thu chi vi khí, độc bi lẫm thu. Gây sát thương cho kẻ địch 20m phía trước, phá phòng thành công khiến kẻ địch phong chiêu 2s.

Nguyệt Tố Lưu Quang (Thực)

Miễu miễu tử hoài, thiên các nhất phương. Gây sát thương cho mục tiêu nếu mục tiêu chưa đỡ đòn thì tồn tại Nguyệt Tố, thì đòn cuối chiêu thức sẽ đánh lui mục tiêu (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Viễn Ba Không Thúy (Thực)

Võ lăng hồi đệ, viễn ba không thúy. Gây sát thương cho mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh mục tiêu và khiến kẻ địch chưa đỡ đòn cấm khinh công 3s

Chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn trên không sẽ khiến kẻ địch nhảy lên 5s (Bình tâm tĩnh khí, chịu sát thương sẽ thanh tỉnh)

Chiêu thức chính xác kẻ địch ngã xuống đất sẽ khiến kẻ địch không thể đứng dậy.

Tạc Trì Tẩm Nguyệt (Giá)

Phần hương đọc sách, quyển liêm khán hạc. Đỡ đòn thành công là thêm cho bản thân 1 tầng Tẩm Nguyệt: Khi bị bạo kích, một hộ thuẫn chống đỡ cho bản thân. Mục tiêu tấn công hộ thuẫn sẽ thêm cho mục tiêu 1 tầng trạng thái Nguyệt Tố. (Tẩm Nguyệt tồn tại 15s, tối đa cộng dồn 5 tầng. Lượng hấp thu của hộ thuẫn tăng theo sự tăng cao của cấp chiêu thức và số tầng Tẩm Nguyệt)

Khi hộ thuẫn tiêu tan sẽ xóa tất cả trạng thái Tẩm Nguyệt và trong 5s không thể nhận lại được nữa. Đổi bộ võ sẽ xóa hiệu quả Tẩm Nguyệt và hộ thuẫn.

Hoa Nguyệt Mỹ Nhân (Khí)

Nhược thủy tam thiên, không ức thâm sơn. Cầm thanh u vận: Không thể bị khóa chiêu thức xung phong, bản thân duy trì nhận được trạng thái Hoa Nguyệt Mỹ Nhân: Kẻ địch ngông cuồng tấn công bản thân sẽ tốn 1 tầng Hoa Nguyệt Mỹ Nhân khiến hắn nhảy múa 3s (Hoa mắt chóng mặt, dù chịu sát thương cũng không thể tỉnh táo) và thêm cho hắn 1 tầng Nguyệt Tố.

Trạng thái Hoa Nguyệt Mỹ Nhân duy trì 3s tối đa cộng dồn 3 tầng, khi kết thúc sử dụng chiêu thức xóa hết. Khi xuất chiêu có thể sử dụng [Tịnh Lý Càn Khôn], [Nhất Túy Thiên Nhật] đánh gãy.

Nhất Túy Thiên Nhật (Nộ)

Sơn trung chi tửu, nhất túy thiên nhật. Gây cho mục tiêu xung quanh sát thương và duy trì khiến mục tiêu chưa đỡ đòn nhảy múa (Xuất thần, dù chịu sát thương cũng không thể tỉnh táo), nếu bản thân tồn tại Tẩm Nguyệt, thì mỗi tầng Tẩm Nguyệt khiến bản thân khi xuất chiêu giảm 10% sát thương chịu (Không tốn Tẩm Nguyệt). Khi thi triển là Hoàng Bá Thể và không thể di chuyển.