Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

Điều kiện


Nội công Tọa Vong Công phải đạt tầng 11-15 Thực lực Sơ khuy môn kính – Vô Môn Phái.
Có học được 2 nghề: Chế tạo (1 nghề) và Thu Thập (1 nghề)
Không được tu luyện quỳ hoa bảo điển 
Chưa tiến hành tịnh thân. 

 

Hướng dẫn gia nhập

Sau khi đủ điều kiện trên, các bạn đến Thành đô (770,490) Gặp NPC Hướng Dẫn Từ Gia nhận chọn dòng phán định tư cách nhập môn sẽ nhận được 1 lệnh bài.

 
Tiếp tục đối thoại với NPC đó bạn chọn nhận nhiệm vụ thẩm tra tư chất.

 


Đến gặp NPC đệ tử tiếp dẫn Từ Gia Trang(623,283) Thành Đô để trả nhiệm vụ.

 


Đến gặp Từ Tử Khanh (583,306) Thành Đô để làm quen và trả nhiệm vụ.

 


Tiếp theo đến gặp NPC Từ Tử Lăng (573,239) Thành Đô.

 


Nhận nhiệm vụ đánh bại Từ Tử Sóc ngay phía bên tay trái của Từ Từ Lăng chừng 5m. Đánh bại xong quay trở lại Từ Tử Lăng trả nhiệm vụ.

 


Tiếp tục đến gặp Từ Tử Tịch (595,323) Thành Đô để tiến hành nhận nhiệm vụ, Tử Tịch giao cho bạn 2 miếng khăn thêu trong đó có ghi rõ tọa độ chỉ cần đến đúng tọa độ để tìm kiếm thử xem.


Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của Tử Tịch tiếp đến gặp NPC Từ Mạc Phong (408,332) Thành Đô để nhận nhiệm vụ câu các loại cá chép và ngộ ra chân lý cuộc sống.

 


Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ trên bạn có thể đến NPC đệ tử tiếp dẫn Từ Gia Trang(623,283) để gia nhập thế lực.