Hướng dẫn dịch dung

 Điều kiện:

Mở nội công 2 môn phái.

Thực lực: Đăng phong tạo cực

Phải Danh tuấn giang hồ

Mỗi ngày chỉ được dịch dung 30 người

Không phải chấp sự môn phái

Chuẩn bị tâm lý là cần 1 lượng tiền khá lớn, khoảng 3 Đĩnh 500 Lượng.

 

Hình phạt:

Hủy Tôn hiệu và nhiệm vụ môn phái.

 

Hướng dẫn:

Đến Ác nhân cốc tìm Thuần Vu Thương (240,798) và đem theo 5 Cá Sốt Canh Xương nhận nhiệm vụ.

 

 

 

Tiếp theo phải thu thập đủ:

+ 2 Long Cốt Thạch

+  2 Giấm Sơn Tây

+  10 Thanh Tâm Tửu

+  10 Cực Lạc Kỳ Dược

 

Thu thập đủ trả nhiệm vụ cho NPC Thuần Vu Thương sẽ nhận được Dược Lư. Sau 6 giờ luyện chế mở vật phẩm này sẽ nhận được Dung Cốt Đan và Sinh Cơ Đan. Sau đó trả nhiệm vụ cho Thuần Vu Thương.

 

 

Tiếp theo tìm Thương Nhân Bí Bảo (Ác Nhân Cốc 80, -211) mua 1 Ngọc Tủy giá 264 Lượng (Lưu ý: phải có Danh tuấn mới mua được)

 

 

Trở về trả nhiệm vụ Thuần Vu Thương. Sau đó trở lại gặp Thương Nhân Bí Bảo mua 1 Tử Băng Ngân Châm giá 396 Lượng.

 

 

Về trả cho Thuần Vu Thương rồi sang map Yên Vũ Trang sử dụng Thú Thú ở trong túi nhiệm vụ

Qua map Yến Vũ Trang sử dụng Thú Thú sẽ có hướng dẫn, theo hướng dẫn đó tìm đến gốc cây rồi sử dụng. Hoàn thành sẽ nhận được Huyết Yến Oa.

Về Ác nhân cốc gặp Thương Nhân Bí Bảo mua 15 Băng Tàm Ti (33 Lượng/cái) giao cho Thuần Vu Thương. 

  

 Gặp Thương nhân bí bảo mua Linh Cốt Thảo giá 1 Đĩnh 188 Lượng và Ma Phi Tán giá 660 Lượng giao cho Thuần Vu Thương

 

 

 

Trở về gặp Thương nhân bí bảo mua 1 Truyền Thiên Châu giá 660 Lượng giao cho Thuần Vu Thương 

 

 

Sau đó, thu thập tiếp 10 Thiên Độc Tán, 10 Hũ Tâm Độc Tán, và 5 Cá Sốt Canh Xương.

 

 

 

Đến gặp Hướng Phàm (165, 67) nhận Lệnh Bìa Du Tiên Đảo

 

 

Sang Yên Vũ Trang (734, 1391) vào Du Tiên Đảo.

Chạy thẳng vào gặp Du Tiên Đại Sư để chỉnh sửa khuôn mặt. Mỗi lần chỉnh sửa tốn 150 Lượng.

 

 

Quay về cáo biệt Thuần Vu Thương. Hoàn thành nhiệm vụ Dịch Dung.

 

 

Quay về môn phái sau khi dịch dung

Trường hợp quý nhân sĩ đã dịch dung nhưng muốn quay về lại môn phái thì có thể tiến hành như sau: đến Ác Nhân Cốc gặp NPC Tiết Tuân (302,191) nhận nhiệm vụ quay trở về môn phái.

 

 

 

Sau đó, nhận quyền pháp Y liệu ở NPC Hứa Nhị Ngưu (301, 194) kế bên và đánh bại NPC này.

Trả nhiệm vụ cho Tiết Tuân sẽ phục hồi lại Danh hiệu môn phái đã Dịch dung.