Phản xuất sư thế lực

Khi xuất sư đến Vô Căn Môn gặp NPC Lệ Thiên(9,319) để nhận nhiệm vụ xuất sư.

 

 

Sau đó đến Kim Lăng tìm Tiểu Nguyệt Trì(1893,254). Đến đây sẽ gặp 1  cốt truyện và hoàn thành nhiệm vụ xuất sư Vô Căn Môn.

 

 

Khi xuất sư có các mốc tương ứng để xuất sư như sau:

Danh phận 1: Khi xuất sư thì toàn bộ nội công và võ công môn phái sẽ xóa toàn bộ

Danh phận 2-3:  Sau khi xuất sư toàn bộ nội công bị xóa bỏ. Giữ lại chiêu thức bậc 1.

Danh vọng giảm xuống bậc 2.

Danh phận 4-5: Sau khi xuất sư nội công cao nhất và nội công tu luyện giảm 10 tầng. Giữ lại chiêu thức tối đa tầng 5( chưa đủ tầng 5 thì giữ số tầng hiện tại).

Danh vọng giảm xuống bậc 4. Xóa toàn bộ tạp học

Danh phận 6:  Sau khi xuất sư nội công cao nhất và nội công tu luyện giảm 5 tầng. Chiêu thức giữ nguyên. Và Xóa toàn bộ tạp học.