Sự kiện: Luyện nhóm - do thám

Người chơi tạo nhân vật mới tại các máy chủ của Cửu Âm Chân Kinh, tham gia các hoạt động Luyện Nhóm và Do Thám vv... liên tục trong 7 ngày.

Mỗi ngày trước khi luyện nhóm, do thám có thể tới NPC Tiền Phú Quý tại các thành trấn nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được các phần quà như sau từ hệ thống: 

 

Tên quà

Điều kiện nhận

Đạo cụ

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Gói quà (1)

 

Ngày thứ 1 hoàn thành Do Thám và Luyện Nhóm

 

Tuyết Liên Quả

01

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

01

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Gói quà (2)

 

Ngày thứ 2 hoàn thành Do Thám và Luyện Nhóm

 

 

Tuyết Liên Quả

03

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

03

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Gói quà (3)

 

Ngày thứ 3 hoàn thành Tuần Tra và Thích Quán

 

Tuyết Liên Quả

03

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

03

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Đại Uyển Mã

01

Mã tiêu

Gói quà (4)

 

Ngày thứ 4 hoàn thành Tuần Tra và Thích Quán

 

Tuyết Liên Quả

05

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

05

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Công cụ sửa chữa

10

 Sử dụng sửa chữa trang bị

Gói quà (5)

 

 

Ngày thứ 5 hoàn thành Luyện Nhóm và Đoạt Thư

 

 

Tuyết Liên Quả

05

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

 Chân Khí Đan

05

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Công cụ sửa chữa

20

 Sử dụng sửa chữa trang bị

Ngự Phong Thần Thủy 

01

 Sử dụng tăng tốc độ di chuyển và khinh công

Gói quà (6)

 

Ngày thứ 5 hoàn thành Luyện Nhóm và Đoạt Thư

 

Tuyết Liên Quả

10

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

10

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Công cụ sửa chữa

50

 Sử dụng sửa chữa trang bị

Gói quà (7)

Ngày thứ 7 hoàn thành Đoạt Thư và Mộ Sắc Chi Thôn thường 

Tuyết Liên Quả

10

 Sử dụng nhận 20.000 tu vi

Chân Khí Đan

10

 Tốc độ chuyển hóa chân khí +10%

Công cụ sửa chữa

50

 Sử dụng sửa chữa trang bị

Thời trang 7 ngày

01

Ngoại trang tuyệt đẹp