Sự kiện: Quà Đại Hiệp trưởng thành

Người chơi tạo nhân vật mới tại các máy chủ, đăng nhập liên tục trong 7 ngày. Mỗi ngày có thể nhận các phần quà như sau: 

 

Tên quà

Điều kiện nhận

Đạo cụ

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (1)

Ngày thứ 2 đăng nhập

Tuyết Liên Đan 

01

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

Y phục Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (2)

Ngày thứ 3 đăng nhập

Tuyết Liên Đan 

02

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

Quần Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (3)

Ngày thứ 4 đăng nhập

Tuyết Liên Đan 

03

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

Giày Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (4)

Ngày thứ 5 đăng nhập

Tuyết Liên Đan  

04

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

Huyền Nguyên Đan 

05

Sử dụng nhận 10.000 chân khí

Mũ Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (5)

 

Ngày thứ 6 đăng nhập

 

Tuyết Liên Đan

05

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

 Huyền Nguyên Đan 

10

Sử dụng nhận 10.000 chân khí

Hộ Oản Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Hạng Liên Thiếu Hiệp

01

Trang bị dành cho Tân Thủ

Quà Đại Hiệp Trưởng Thành (6)

Ngày thứ 7 đăng nhập

Tuyết Liên Đan 

10

Sử dụng nhận 10.000 tu vi

Huyền Nguyên Đan 

20

Sử dụng nhận 10.000 chân khí

Bảng Thoái Thiếp Hiệp

1

Trang bị dành cho Tân Thủ

Giới Chỉ Thiếu Hiệp

1

Trang bị dành cho Tân Thủ

 Nhĩ Hoàn Thiếu Hiệp

1

Trang bị dành cho Tân Thủ