Bảng thực lực nội công

Quý nhân sĩ thân mến,

 

Hành tẩu trên giang hồ, dựa vào tôn hiệu thực lực mà chúng ta có thể đoán được đối thủ của mình nội công cấp bao nhiêu, yêu hay mạnh. Nội Công 6 khai mở, bảng tôn hiệu thực lực các cấp sẽ được cập nhật mới. Quý vị nhân sĩ cùng theo dõi thông tin chi tiết như sau:

 

Bảng thực lực nội công giang hồ

Tôn Hiệu Thực Lực

Tử Hà - Nghịch Thiên - Ngũ Hành Tâm Pháp - Vô Vọng - Tàn Dương

Hỗn Nguyên Công

Huyết Đao Kinh - Độc Thiềm Công -Băng Tâm Quyết

Quỳ Hoa Bảo Điển

Hấp Tinh Đại Pháp

Bất Kham Nhất Kích

-

Tầng 1 - 5

Tầng 1 - 2

-

-

Sơ học xạ luyện

-

Tầng 6 - 10

Tầng 3 - 4

-

-

Sơ khuy môn kính

-

Tầng 11 - 14

Tầng 5 -

-

-

Lược hữu tiểu thành

-

Tầng 15 -17

Tầng 6 -7

-

-

Giá kinh tựu thực

-

Tầng 18 -19

Tầng 8-9

-

-

Dung hội quán thông

-

Tầng 20 - 22

Tầng 10 -

-

-

Lô hỏa thuần thanh

Tầng 1 - 3

Tầng 23 -24

Tầng 11 -13

-

-

Kỳ tài xuất chúng

Tầng 4 - 8

Tầng 25 - 26

Tầng 14 -15

-

-

Thần hồ kỳ kỹ

Tầng 9 - 13

Tầng 27 - 28

Tầng 16 -18

-

Nội công tầng 1 -3

Xuất Thần Nhập Hóa

Tầng 14 - 18

Tầng 29 - 30

Tầng 19 -20

 

Nội công tầng 4 - 8

Ngạo thị quần hùng

Tầng 19 - 23

Tầng 31

Tầng 21 -23

-

Nội công tầng 9 - 13

Đăng phong tạo cực

Tầng 24 - 28

Tầng 32 - 33

Tầng 24 -28

-

Nội công tầng 14 - 18

Vô dữ luận tỉ

Tầng 29 - 33

Tầng 34 - 35

Tầng 29 -33

Nội công tầng 1 - 3

Nội công tầng 19 - 23

Sở hướng phí mị

Tầng 34 - 38

Tầng 36 - 38

Tầng 34-38

Nội công tầng 4 - 8

Nội công tầng 24 - 28

Nhất đại tôn sư

Tầng 39 - 43

Tầng 39 - 43

Tầng 39 -43

Nội công tầng 9 - 13

Nội công tầng 29 - 33

Thần công cái thế

Tầng 44 - 48

Tầng 44 - 48

Tầng 44 -48

Nội công tầng 14 - 18

Nội công tầng 34 - 38

Cử thế vô song

Tầng 49 - 53

Tầng 49 - 53

Tầng 49 -53

Nội công tầng 19 - 23

Nội công tầng 39 - 43

Kinh thế hãi tục

Tầng 54 - 58

Tầng 54 - 58

Tầng 54 -58

Nội công tầng 24 - 28

Nội công tầng 44 - 48

Kinh thiên động địa

Tầng 59 - 61

Tầng 59 - 61

Tầng 59 -61

Nội công tầng 29 - 33

Nội công tầng 49

Chấn cổ thước kim

Tầng 62 - 64

Tầng 62 - 64

Tầng 62 -64

Nội công tầng 34 - 38

-

Siêu phàm nhập thánh

Tầng 65 - 66

Tầng 65 - 66

Tầng 65 -66

Nội công tầng 39 - 43

Uy trấn hoàn vũ

Tầng 67- 69

Tầng 67 - 69

Tầng 67 -69

Nội công tầng 44 - 48

-

Vô Tiền Khoáng Hậu

Tầng 70-71

Tầng 70 -71

Tầng 70 -71

Nội công tầng 49

-

Thiên Nhân Hợp Nhất

Tầng 72 - 74

Tầng 72 - 74

Tầng 72 -74

-

-

Thâm Tàng Bất Lộ

Tầng 75 - 81

Tầng 75 - 81

Tầng 75 -81

-

Thâm Bất Khả Trắc

Tầng 82 - 85

Tầng 82 - 85

Tầng 82 - 85

-

-

Phản Phác Quy Chân

Tầng 86

Tầng 86

Tầng 86

-

-

Bảng thực lực nội công Thế Lực/ Ẩn Thế

Hiệu Thực Lực

Thế Lực

Ẩn Thế Môn Phái

Từ Gia Trang

Kim Châm

Vạn Thú

VCM, DHC, ĐHD

Nội công 1

Nội công 2

Bất Kham Nhất Kích

-

-

-

-

-

-

Sơ học xạ luyện

Nội công tầng 1 - 4

-

-

-

-

-

Sơ khuy môn kính

Nội công tầng 5 -9

-

-

-

-

-

Lược hữu tiểu thành

Nội công tầng 10 - 14

-

-

-

Giá kinh tựu thực

Nội công tầng 15 - 19

Nội công tầng 1 - 4

-

-

Tầng 1 -4

 -

Dung hội quán thông

Nội công tầng 20 - 24

Nội công tầng 5 - 9

-

-

Tầng 5 -9

 -

Lô hỏa thuần thanh

Nội công tầng 25 - 29

Nội công tầng 10 - 14

NC tầng 1-4

Tầng 10 -14

 -

Kỳ tài xuất chúng

Nội công tầng 30 - 34

Nội công tầng 15 - 19

Nội công tầng 5 - 9

 -

Tầng 15 -19

 -

Thần hồ kỳ kỹ

Nội công tầng 35 - 39

Nội công tầng 20 - 24

Nội công tầng 10 - 14

Nội công tầng 1 - 4

Tầng 20 -24

Tầng 1 -4

Xuất Thần Nhập Hóa

Nội công tầng 40 - 44

Nội công tầng 25 - 29

Nội công tầng 15 - 19

Nội công tầng 5 - 9

Tầng 25 -29

Tầng 5 -9

Ngạo thị quần hùng

Nội công tầng 45 - 49

Nội công tầng 30 -34

Nội công tầng 20 - 24

Nội công tầng 10 - 14

Tầng 30 -34

Tầng 10 -14

Đăng phong tạo cực

Nội công tầng 50 - 54

Nội công tầng 35 - 39

Nội công tầng 25 - 29

Nội công tầng 15 - 19

Tầng 35 -39

Tầng 15 -19

Vô dữ luận tỉ

Nội công tầng 55 - 59

Nội công tầng 40 - 44

Nội công tầng 30-34

Nội công tầng 20 - 24

Tầng 40 -44

Tầng 20 -24

Sở hướng phí mị

Nội công tầng 60 - 64

Nội công tầng 45 - 49

Nội công tầng 35-39

Nội công  tầng 25 - 29

Tầng 45 - 49

Tầng 25 -29

Nhất đại tôn sư

Nội công tầng 65 - 69

Nội công tầng 50 - 54

Nội công tầng 40 -44

Nội công tầng 30 - 34

-

Tầng 30 -34

Thần công cái thế

Nội công tầng 70 -74

Nội công tầng 55 - 59

Nội công tầng 45 - 49

Nội công tầng 35 - 39

-

Tầng 35- 39

Cử thế vô song

Nội công tầng 75 - 79

Nội công tầng 60 - 64

Nội công tầng 50 - 54

Nội công tầng 40 - 44

-

Tầng 40 -44

Kinh thế hãi tục

Nội công tầng 80 - 84

Nội công tầng 65 - 69

Nội công 55 - 59

Nội công tầng 45 - 49

-

Tầng 45 -49

Kinh thiên động địa

NC tầng 85- 86

NC tầng 70 -71

NC tầng 60 - 61

NC tầng 50 -51

-

Tầng 50 -51

Chấn cổ thước kim

NC tầng 87 - 89

NC tầng 72- 74

NC tầng 62 -  64

NC tầng 52 - 54

-

Tầng 52 -54

Siêu phàm nhập thánh

NC tầng 90 - 91

NC tầng 75 - 76

NC tầng 65 - 66

NC tầng 55 - 56

-

Tầng 55 -56

Uy trấn hoàn vũ

NC tầng 92 - 93

NC tầng 77 - 78

NC tầng 67 - 68

NC tầng 57 - 58

-

Tầng 57 -58

Vô Tiền Khoáng Hậu

Tầng 94-98

Tầng 79-83

Tầng 69-73

Tầng 59-63

-

Tầng 59-63

Thiên Nhân Hợp Nhất

Tầng 99-102

Tầng 84-88

Tầng 74-78

Tầng 64-66

-

Tầng 64-66

Thâm Tàng Bất Lộ

Tầng 103-108

Tầng 89-Tầng 96

Tầng 79-84

Tầng 67-72

-

Tầng 67-72

Bảng thực lực nội công môn phái

Tôn Hiệu Thực Lực

Bát đại môn phái

NC1

NC2

NC3

NC4

NC5

NC6

Bất kham nhất kích

-

-

-

-

-

-

Sơ học xạ luyện

Tầng 1-4

-

-

-

-

-

Sơ khuy môn kính

Tầng 5 -9

-

-

-

-

-

Lược hữu tiểu thành

Tầng 10-14

-

-

-

-

-

Giá kinh tựu thực

 Tầng 15-19

Tầng 1-4

-

-

-

-

Dung hội quán thông

 Tầng 20-24

 Tầng 5-9

-

-

-

-

Lô hỏa thuần thanh

 Tầng 25-29

 Tầng 10-14

 Tầng 1-4

-

-

-

Kỳ tài xuất chúng

Tầng 30-34

 Tầng 15 -19

 Tầng 5-9

-

-

Thần hồ kỳ kỹ

 Tầng 35-36

 Tầng 20-24

 Tầng 10-14

 Tầng 1-4

-

-

Xuất Thần Nhập Hóa

-

 Tầng 25-29

 Tầng 15-19

 Tầng 5-9

-

-

Ngạo thị quần hùng

-

 Tầng 30-34

 Tầng 20-24

 Tầng 10-14

Tầng 1-4

-

Đăng phong tạo cực

-

 Tầng 35-36

 Tầng 25-29

 Tầng 15-19

Tầng 5 -9

-

Vô dữ luận tỉ

 -

-

 Tầng 30-34

 Tầng 20-24

Tầng 10 - 14

-

Sở hướng phí mị

-

-

 Tầng 35-36

 Tầng 25-29

Tầng 15 -19

Tầng 1-4

Nhất đại tôn sư

-

-

-

 Tầng 30-34

Tầng 20 -24

Tầng 5-9

Thần công cái thế

-

-

-

 Tầng 35-39

Tầng 25 -29

Tầng 10-14

Cử thế vô song

-

-

-

 Tầng 40-44

Tầng 30 - 34

Tầng 15-19

Kinh thế hãi tục

-

-

-

 Tầng 45-49

Tầng 35 - 38

Tầng 20-24

Kinh thiên động địa

-

-

-

Tầng 39 -  41

Tầng 25-29

Chấn cổ thước kim

-

-

-

-

Tầng 42 - 43

Tầng 30-34

Siêu phàm nhập thánh

-

-

-

-

Tầng 44 - 46

Tầng 35-38

Uy trấn hoàn vũ

-

-

-

-

Tầng 47 - 48

Tầng 39-41

Vô Tiền Khoáng Hậu

-

-

-

-

49

Tầng 42-43

Thiên Nhân Hợp Nhất

-

-

-

-

-

Tầng 44-45

Thâm Tàng Bất Lộ

-

-

-

-

-

Tầng 46-49