Thăm Dò Hoàng Thành - Phần thưởng

Quy tắc thưởng

  • Hoàn thành mỗi vòng khiêu chiến thời hạn, có thể vào một lượt ải thưởng.
  • Mỗi tuần sẽ căn cứ vào thành tích vượt ải tốt nhất phát quà thưởng tương ứng qua thư.
  • Vượt ải số vòng nhất định sẽ nhận được quà thưởng thành tựu, phát qua thư.