Võ kỹ Côn Luân - Nguyệt Minh Thương Hải Quyết

Nguyệt Minh Thương Hải Quyết·Nguyệt Hải

Tạc Trì Tẩm Nguyệt

Phần hương độc thư, quyển liêm khán hạc. Đỡ đòn thành công thêm cho bản thân 1 tầng Tẩm Nguyệt: Khi bị bạo kích, giơ 1 hộ thuẫn chống đỡ cho bản thân, mục tiêu tấn công sẽ thêm 1 tầng trạng thái Nguyệt Tố cho mục tiêu, Tẩm Nguyệt tồn tại 15s tối đa cộng dồn 5 tầng.

Lượng hấp thu hột huẫn tăng theo sự tăng của cấp chiêu thức và số tầng tẩm Nguyệt, khi hộ thuẫn biến mất xóa tất cả trạng thái Tẩm Nguyệt và trong 5s không thể nhận lại.

Đổi bộ xóa Tẩm Nguyệt và hiệu quả hộ thuẫn.

Nguyệt Hải: Tăng lượng hấp thu hộ thuẫn, khi hộ thuẫn tiêu tan không không xóa trạng thái Tẩm Nguyệt và trong 5s không thể nhận được nữa

 

Tịnh Lý Càn Khôn

Thiền minh độc tịch, tịnh lý càn khôn. Di chuyển nhanh đến sau lưng mục tiêu và gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh. Đồng thời đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn, khi mục tiêu tồn tại Nguyệt Tố thì khiến bản thân xuất chiêu nhận được hiệu quả Hoàng Bá Thể.

Nguyệt Hải: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Kẻ địch bị đánh ngã, đồng thời giảm 15% phòng ngự Nhu, duy trì 5s.

 

Hoa Nguyệt Mỹ Nhân

Nhược thủy tam thiên, không ức thâm sơn. Cầm Thanh U Vận: Không thể bị khóa xung phong chiêu thức, bản thân duy trì nhận được trạng thái Hoa Nguyệt Mỹ Nhân: Kẻ địch có ý đồ muốn tấn công bản thân sẽ tốn 1 tầng Hoa Nguyệt Mỹ Nhân khiến kẻ địch nhảy múa 3s ( hoa mắt chóng mặt, dù chịu sát thương cũng không tỉnh) và thêm một tầng Nguyệt Tố cho kẻ địch.

Trạng thái Hoa Nguyệt Mỹ Nhân duy trì 3s nhiều nhất cộng dồn 3 tầng, khi chiêu thức sử dụng kết thúc sẽ xóa. Lúc xuất chiêu có thể dùng [Tịnh Lý Càn Khôn] [Nhất Túy Thiên Nhật] gián đoạn.

Nguyệt Hải: Khi sử dụng chiêu thức kết thúc hoặc bị gián đoạn, cứ tồn tại 1 tậng trạng thái Hoa Nguyệt Mỹ Nhân, thì tăng 5% tỉ lệ chính xác và tỉ lệ né, duy trì 3s.