Đấu Đại Sư - Lôi Đài Tranh Phong

Đấu Đại Sư Lôi Đài Tranh Phong

  • Mỗi tối từ 8h đến 11h là thời gian Đấu Đại Sư Lôi Đài Tranh Phong, người thắng lợi trong Lôi Đài Tranh Phong thời gian này có thể nhận được điểm Đại Sư.
  • Nhân vật đạt top 3 Điểm Đại Sư sẽ nhận được thưởng tôn hiệu vào ngày 1 mỗi tháng.
  • Điểm Đại Sư có thể xem ở BXH Đấu Đại Sư Lôi Đài Tranh Phong (Tô Châu (453,750)).
  • BXH mỗi giờ cập nhật 1 lần, mỗi phút chỉ được xem 1 lần.