Kỳ Môn·Cầm-Xuân Thu Thiên Viễn Quyết

Kỳ Môn·Cầm-Xuân Thu Thiên Viễn Quyết

Phù Thiên Thương Hải (Thực)

  • Phù thiên thương hải viễn, vạn lý nhãn trung minh. Gây sát thương cho kẻ địch 20m phía trước, và thêm cho mục tiêu 1 tầng Phù Thiên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 3 tầng; Khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn, thêm cho mục tiêu 1 tầng hiệu quả Thương Hải  giảm 10% phòng ngự âm, duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 tầng.

Hải Ba Liên Thiên (Thực)

  • Trường không vân phá sơn thôi nguyệt, tứ hải ba bình thủy tiếp thiên. Gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, đòn cuối khiến mục tiêu cấm khinh công 3s. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Thu Tiêu Mộng Giác (Thực)

  • Bố bị thu tiêu mộng giác, nhãn tiền vạn lý giang sơn. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 20m phía trước, khi ra đòn cuối có thể tốn 1 tầng Vân Hải, khiến mục tiêu chưa đỡ đòn đánh lui (Cùng 1 mục tiêu trong 5s chỉ được kích hoạt 1 lần) khi bản thân tồn tại Hư Vô Phiêu Miễu, khi thi triển chiêu thức miễn dịch hiệu quả đánh bay.

Khoái Ý Hùng Phong (Thực)

  • Thùy thiên thư nghê vân đoan hạ, khoái ý hùng phong hải thượng lai. Ra sức gảy đàn, gây sát thương cho mục tiêu xung quanh và đánh lui mục tiêu chưa đỡ đòn; Nếu mục tiêu tồn tại Phù Thiên, cứ tồn tại 1 tầng Phù Thiên, khiến mục tiêu giảm tốc 25%, duy trì 3s; Nếu mục tiêu chưa đỡ đòn và tồn tại 3 tầng Phù Thiên, thì trực tiếp định thân 3s.

Túy Ngâm Phong Nguyệt (Nộ)

  • Đãn giác bình sinh hồ hải, trừ túy ngâm phong nguyệt, trừ túy ngâm phong nguyệt, thử ngoại bách vô công. Gây sát thương cho mục tiêu, khi đánh đòn cuối, bản thân cứ tồn tại 1 tầng Vân Hải, sẽ khiến mục tiêu chưa đỡ đòn rối loạn phím 1s, tối đa 3s. Nếu khi thi triển bản thân tồn tại 3 tầng và trên 3 tầng Vân Hải, thì lúc thi triển là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Hư Vô Phiêu Miễu (Khí)

  • Ngọc đường vô tỷ, tam sơn hải thượng, hư vô phiêu miễu. Trong 5s bản thân duy trì nhận được trạng thái Hư Vô Phiêu Miễu: Mỗi tầng tăng 10% tỉ lệ chính xác nội công, tối đa cộng dồn 5 tầng, trạng thái có thể duy trì 3s.
  • Khi bản thân tồn tại 3 tầng và trên 3 tầng Hư Vô Phiêu Miễu, khi thi triển đòn cuối  [Khoái Ý Hùng Phong] và [Túy Ngâm Phong Nguyệt]  khiến mục tiêu chưa đỡ đòn phong chiêu 2s.

Thùy Hồng Thiên Trượng (Hư)

  • Hảo quyển thùy hồng thiên trượng, chỉ phóng băng hồ nhất sắc, vân hải lộ ứng mê. Gây sát thương cho kẻ địch 15m phía trước, phá phòng thành công mục tiêu cấm khinh công 2s.

Vân Hải Tương Vọng (Thực)

  • Vân hải tương vọng ký thử sinh, na nhân viễn thích canh triêm cân. Bản thân vào trạng thái Vân Hải Tương Vọng: Khi đỡ đòn thành công tấn công của kẻ địch, nhận được 1 tầng trạng thái Vân Hải, duy trì 15s, tối đa có thể cộng dồn 5 tầng. Cứ tồn tại 1 tầng trạng thái Vân Hải, khi thi triển [Phù Thiên Thương Hải] và [Thu Tiêu Mộng Giác] có thể nhận thêm 5% tỉ lệ bạo kích nội công.