Thần Tiễn Cửu Sách

Hiệu quả võ kỹ [Thần Tiễn Cửu Sách] - [Tâm Nhãn]

Hiệu quả võ kỹ [Thần Tiễn Cửu Sách] - [Tâm Nhãn]
Võ kỹ Mô tả
Trần Âm Đàm Tiễn - Tâm Nhãn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tăng phạm vi ảnh hưởng chiêu thức đến 25m.

Hùng Cừ Liệp Hổ - Tâm Nhãn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Thời gian hồi khí chiêu thức giảm 3s, ở nơi gần cũng có thể sát thương địc.

Kỷ Xương Quải Sắt - Tâm Nhãn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Ba tên thuộc về một tên, chiêu thức thi triển càng nhanh.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Tâm Nhãn] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Thần Tiễn Cửu Sách] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh