Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Hiệu quả võ kỹ [Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm] - [Sâm La]

Hiệu quả võ kỹ [Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm] - [Sâm La]
Võ kỹ Mô tả
Kiếm Xuất Phong Hầu - Sâm La

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Kỹ năng biến thành cá nhân;

- Khi kẻ địch tồn tại Tỏa Hầu tỉ lệ hồi phục nội lực khí huyết giảm 40%. 

Thoái Bộ Phản Yến - Sâm La

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Duy trì chịu sát thương và phạm vi ảnh hưởng choáng tăng đến 10m.

Sát Thần Diệt Phật - Sâm La

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi chiêu thức khởi động nếu huyết lượng mục tiêu 70% trở lên và chưa đỡ đòn, thì đòn cuối của Sát Thần Diệt Phật sẽ đánh ngã mục tiêu này. 

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Sâm La] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh