Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

Hiệu quả võ kỹ [Ngọc Tiêu Kiếm Pháp] - [Tiêu Âm]

Hiệu quả võ kỹ [Ngọc Tiêu Kiếm Pháp] - [Tiêu Âm]
Võ kỹ Mô tả
Hưởng Cách Lầu Đài - Tiêu Âm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Phá phòng bỏ hiệu quả định thân, biến thành đánh ngã mục tiêu

Trạo Ca Trung Lưu - Tiêu Âm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Mục tiêu trong phạm vi màn chắn giảm tốc 30%, và không thể dùng khinh công

Phụng Khúc Trường Minh - Tiêu Âm

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức biến thành cá nhân, dùng [Trạo Ca Trung Lưu(Tiêu Âm)] xong hồi phục chiêu thức quần thể và có thể đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn bị ảnh hưởng trong [Trạo Ca Trung Lưu (Tiêu Âm)]

Kim Thanh Ngọc Chấn - Tiêu Âm

-  Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Giảm thời gian điều tức chiêu thức 5s, thi triển chiêu thức này càng nhanh, chiêu thức chính xác mục tiêu đầu tiên chưa đỡ đòn khiến mục tiêu choáng 3s, và thời gian cấm khinh công tăng 1s.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Tiêu Âm] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Ngọc Tiêu Kiếm Pháp] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh