Đỉnh Phong Quyết Chiến

Một cách chơi Bang chiến liên server cực kỳ hấp dẫn!

Quy tắc

 • Cách chơi này là cách chơi liên server bang, người chơi mở giao diện Bang, nhấp ngoại giao, chọn “Đỉnh Phong Quyết Chiến” để tham gia cách chơi.
 • Sau khi Trú Địa Chiến Bang của server mỗi tuần kết thúc, chọn ngày mở Đỉnh Phong Quyết Chiến Bang.

Điều kiện

 • Chỉ Bang có trú địa mới có thể tham gia cách chơi này.

 • Thành viên Bang tham gia Đỉnh Phong Quyết Chiến cần thỏa mãn: Danh Tuấn Giang Hồ, sôi nổi Bang lớn hơn 48.

Tham gia

 • Đỉnh Phong Quyết Chiến vào 21:10 thứ 7 hàng tuần sẽ xác định Bang có tư cách tham gia, lúc này Đỉnh Phong Quyết Chiến vào thời gian chuẩn bị.
 • Bang Chủ có thể và chỉ được mua vật tư cần thiết cho Đỉnh Phong Quyết Chiến trong thời gian chuẩn bị.
 • Trong Đỉnh Phong Quyết Chiến, quy tắc cướp đoạt trú địa sẽ giống như trong Trú Địa Chiến Bang của server.

 • Khi Đỉnh Phong Quyết Chiến kết thúc, trú địa bang đoạt thành công và thời gian chiếm trú địa tích lũy sẽ chuyển thành tích điểm, xếp hạng dựa vào tích điểm.
 • Dựa vào thứ hạng xếp hạng bang, trong vòng 2h sau khi Đỉnh Phong Quyết Chiến kết thúc, Bang Chủ có thể nhận nhiều phần thưởng Đỉnh Phong Quyết Chiến ở chỗ Quản Lý Sảnh Trú Địa bất kỳ ở server.
 • Bang chúng thỏa mãn điều kiện sôi nổi tham gia (Tham gia Đỉnh Phong Quyết Chiến quá 10 phút), sau khi thông qua tổng kết cách chơi trở về server đều có thể nhận được một phần thưởng;

 • Bang chúng TOP 1 nhận thêm 1 Tuyệt Địa Mã (8 ngày) hình dáng đặc biệt, thưởng phát qua thư.
 • Khi tham gia Đỉnh Phong Quyết Chiến, người chơi chỉ có thể mang một số đạo cụ vào, bao gồm nhưng không giới hạn các loại dược phẩm, ngựa.