Bang chiến mới

Trú Địa Bang Chiến mới nổ ra, tất cả trú địa đồng thời mở tranh đoạt, không cần tuyên chiến, không có giới hạn, kẻ thắng làm vua.

Hướng dẫn

 • Tất cả Bang hội sẽ dùng vốn Bang mua ít nhất 1 vật liệu Vương Kỳ là có thể vào khu vực Trú Địa tham gia Trú Địa Bang Chiến mới.
 • Không cần 1 vs 1 tuyên chiến, không phải bạn tức là kẻ địch, hỗn chiến toàn server. Bang thành công dựng và giữ Vương Kỳ là chủ mới của Trú Địa.

Chuẩn bị trước chiến đấu

 • Thứ 7 hằng tuần lúc 19:30 mở tranh đoạt Trú Địa Tranh Đoạt Chiến.
 • Sau khi Trú Địa Tranh Đoạt Chiến mở vào 5 phút chuẩn bị, sau khi kết thúc thời gian chuẩn bị sẽ vào 60 phút chiến đấu.
 • Bang chủ của Bang cần tốn vốn Bang để mua ít nhất 1 vật liệu xây dựng Vương Kỳ mới có thể tham gia Trú Địa Chiến.

 • Nhiều Bang có thể đồng thời vào 1 khu vực Trú Địa Chiến để tranh đoạt.
 • Trú Địa Chiến của tất cả khu vực trú địa sẽ mở cùng một lúc, đồng thời có thể tranh đoạt và kết thúc. Người chơi cần phải tự mình cân nhắc sách lược chiến đấu!
 • Tất cả trú địa vào tối thứ 6 hàng tuần sẽ thu hồi. Vào thứ 7, người chơi có thể khởi động lại chiến tranh và tranh tài cao thấp.

Giai đoạn chiến đấu

 • Trong khu vực Trú Địa Chiến có 2 Phế Khư Doanh Địa tấn công. Sau khi lập doanh địa trên Phế Khư có thể hồi sinh ở doanh địa này.
 • Kiến nghị người chơi muốn tranh đoạt trú địa trước tiên đánh phá Long Hổ Trụ trong trú địa. Sau khi đánh phá, Vương Kỳ sẽ trở nên suy yếu.
 • Đánh phá Vương Kỳ ban đầu trong trú địa, dựng Vương Kỳ của phe mình ở trên bệ cờ.
 • Dựng Vương Kỳ thành công là có thể tạm thời chiếm cứ trú địa này, thủ hộ Vương Kỳ cho đến khi Trú Địa Chiến kết thúc là có thể thành công chiếm cứ địa. Trong tình hình tranh đoạt Vương Kỳ kịch liệt, khi Trú Địa Chiến kết thúc, Vương Kỳ vẫn đứng vững, tức Bang tương ứng chiếm lĩnh Trú Địa thành công.

 • Trong quá trình Trú Địa Chiến, Vương Kỳ bang khác dựng vẫn có thể bị tấn công và phá hủy. Sau khi phá hủy, có thể dựng lại Vương Kỳ phe mình ở trên bệ cờ. Đồng thời, phe mình bị hủy cũng không cần tức giận, dựng lại Vương Kỳ lần nữa là được!
 • Tất cả trú địa đồng thời mở Trú Địa Tranh Đoạt Chiến. Bang thực lực tương đối yếu cần dốc sức lợi dụng thay đổi chiến thuật, tranh đoạt trú địa. Bang thực lực mạnh phải chú ý đừng tham lam, ham lợi nhỏ bỏ lợi lớn.

Thưởng chiến đấu

 • Tất cả người chơi đều có một mục tiêu chiến đấu Trú Địa Chiến mỗi tuần. Hoàn thành mục tiêu cơ bản là có thể nhận được thưởng, hoàn thành mục tiêu thêm có thể nhận thưởng hậu hĩnh.
 • Tất cả Bang đều có một mục tiêu chiến đấu Bang mỗi tuần. Bang chủ hoàn thành mục tiêu cơ bản có thể nhận được thưởng, hoàn thành mục tiêu thêm có thể nhận được thưởng hậu hĩnh hơn.

 • Sau khi Bang Hội Chiến kết thúc, xác nhận sở hữu thuộc địa sẽ dựa vào phạm vi thế lực của trú địa. Bang chủ của Bang có thể vào lúc 21:30 đến 23:30 buổi tối thứ 7, ở chỗ Ninh Hữu Tài trong sảnh chính trú địa bất kỳ nhận lợi ích trú địa. Phạm vi thế lực trú địa càng lớn, lợi ích trú địa càng phong phú.
 • Nếu phạm vi trú địa 1 bang chưa kết nối liền mảnh, sẽ tính lợi ích trú địa theo 1 mảnh khu vực trú địa có phạm vi lớn.