Nội công giang hồ mới

Khám phá cấm địa Hoành Vân Cốc, nhặt tuyệt kỹ Nội Công Giang Hồ - Tuyết Trai Bí Triện!

Tâm Trai Bí Triện tầng 75

Tâm Trai Bí Triện tầng 86