Cách chơi Phong Vân Nhai

Vượt cấm địa Phong Vân Nhai sẽ mang về quà thưởng hậu hĩnh!

Điều kiện tham gia

  • Sau khi sự kiện Cửu Âm Chí “Hồn Toái Cửu Trùng” hoàn thành, người chơi mở giao diện cấm địa giang hồ, có thể nhấp chọn Phong Vân Nhai để tham gia cách chơi này.

  • Người chơi phải có Danh Tuấn Giang Hồ, không đồng thời tham gia các sự kiện khác. Đồng thời, phải thoát khỏi bảo hộ tân thủ và không ở trạng thái chiến đấu.

Quy tắc tham gia

  • Người chơi lần lượt tham gia khiêu chiến từng ải, hoàn thành xong ải nào sẽ mở khóa ải đó, tổng số lượt khiêu chiến mỗi lần là 20 lượt. Đồng thời, có thể chọn ải đã mở khóa bất kỳ để tiến hành khiêu chiến, số lần có thể vượt ải tối đa cho mỗi ải trong mỗi tuần là 2 lần.

  • Sau khi chọn ải nào đó để vào, cho dù thành công hay thất bại đều sẽ trừ tổng số lần khiêu chiến trong tuần. Nếu khiêu chiến thành công sẽ trừ số lần có thể vượt ải của ải hiện tại, ngược lại nếu thất bại sẽ không trừ số lần vượt ải hiện tại.

  • Lúc 0h00 thứ 2 hàng tuần sẽ cài đặt lại tất cả số lần.

Thưởng cách chơi

  • Thưởng ải: Sau khi khiêu chiến thành công mỗi ải, đều sẽ nhận được phần thưởng ải. Phần thưởng sẽ gửi qua thư ingame.
  • Thưởng vượt tầng mỗi tuần:  Mỗi tuần hoàn thành vượt tất cả các ải bất kỳ tầng Kinh Thế/ tầng Vô Tiền/ tầng Thâm Tàng đều sẽ nhận được 1 phần thưởng vượt tầng. Phần thưởng sẽ gửi qua thư ingame.

  • Thưởng vượt ải đầu: Lần đầu vượt được tất cả các ải của Phong Vân Nhai sẽ nhận được 1 phần thưởng vượt ải đầu, thưởng sẽ gửi đến thư. Phần thưởng sẽ gửi qua thư ingame.
  • Điểm vượt ải nhận được trong cách chơi có thể dùng để đổi trang sách võ kỹ võ học trấn phái và thời trang ở Tiệm Đổi. Điểm Thừa PhongĐiểm Đạp Vân có thể dùng để đổi thời trang ở Tiệm Đổi.