Phản sư, xuất sư

Phản sư

Để phản lại môn phái, rời Cực Lạc Cốc bằng cách phản sư người chơi cần đến tìm Chỉ Dẫn Phản Sư (149 -25) ở phái.
Điều kiện để phản sư:
Máy chủ đã mở cửu âm chí nội công 2.
Không giữ chức vụ (làm chấp sự trong phái như Trưởng môn, hộ pháp, trưởng lão …)
Không phải đang tiến hành nhiệm vụ Xuống núi lịch luyện và Dịch Dung.
Cách lần trước đó thoát ly môn phái 30 ngày.


Phạt phản sư:
Mất hết võ công và nội công môn phái bao gồm cả võ học trấn phái.
Hủy tôn hiệu danh phận bổn môn.
Hủy bỏ nhiệm vụ môn phái.


Bồi thường phản sư:
Khi gia nhập môn phái mới có thể nhận bồi thường tương ứng với thực lực bị hủy, tăng tốc độ tu luyện khi gia nhập môn phái mới.
Sau này muốn quay lại môn phái có thể đến tìm Từ Đường Thích(397 95).

Để hoàn thành phản sư người chơi phải thu thập được Thẻ phản sư qua nhiệm vụ khảo nghiệm phản sư.

 Nhiệm vụ sẽ yêu cầu người chơi đến tìm Mã Tra Lan(266 82) Cô nương ấy sẽ yêu cầu bạn đánh bại 4 con Thanh Diện Độc Hạt. Rồi hãy nhanh chóng quay về chỗ Trưởng Môn để trò chuyện nói rõ ý định phản sư của mình.
Khi nhận được Thẻ Phản Xuất sư môn hãy đến gặp Chỉ Dẫn Phản Sư (149 -25) và tiến hành Phản sư. 

 

Xuất Sư lịch luyện

Để có thể xuất sư lịch luyện hãy đến tìm Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện(151 -23) tại Cực Lạc Cốc.
Lưu ý: Khi lịch luyện không thể gia nhập Bát Đại Môn phái mà chỉ có thể gia nhập các thế lực mới mà thôi.

Điều kiện cần để xuống núi lịch luyện:
Máy chủ đã mở cửu âm chí nội công 2.
Không giữ chức vụ (làm chấp sự trong phái như Trưởng môn, hộ pháp, trưởng lão …)
Không phải đang tiến hành nhiệm vụ Phản sư và Dịch Dung.
Cách lần trước đó thoát ly môn phái 30 ngày.
Và thực lực phải Từ Đăng Phong Tạo Cực trở lên.


Phạt xuống núi lịch luyện:
Tạm giảm cấp nội công của bổn phái.
Tạm giảm cấp võ công của bổn môn.
Tạm giảm cấp võ học trấn phái.
Hủy tôn hiệu môn phái 
Hủy nhiệm vụ môn phái.


Bồi thường xuống núi:
Mọi thực lực của nội công và võ học môn phái sẽ được khôi phục y như lúc nhận xuống núi.
Được tặng thêm 1 số đạo cụ quý lúc xuống núi lịch luyện.


Sau này muốn quay lại môn phái có thể đến tìm Từ Đường Thích(397 95). Kèm theo chứng nhận chứng mình đã xuống núi lịch luyện thành công.
Muốn xuống núi lịch luyện hãy đến tìm Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện(151 -23) và nhận nhiệm vụ Dã Tâm. Nhiệm vụ yêu cầu chạy đến chỗ Đơn Thiên Minh để thỉnh cầu xuống núi lang bạt.
Sau đó hãy đi tìm chỗ ẩn nấp trong môn phái chờ đêm khuya vắng lặng. Hãy đến Tọa độ (85 -126) ở trong phái để ẩn nấp. Rồi tiếp theo chạy lại chỗ Hàng Tự(47 -134)

(Lưu ý NPC này luôn đi lại trong phái, hãy đứng chờ 1 thời gian hoặc đi tìm ở lân cận).

Kế đó hãy tìm 1 chỗ vằng người (155 139) lén ra khỏi môn phái. Và bảo vệ Hàng Tự trong vòng vây của cao thủ. Sau đó quay về nghe theo sắp xếp của Đơn Thiên Minh.
Tại lúc này Đơn Thiên Minh yêu cầu phải giao nạp 50 Thẻ Thực Lực, loại thẻ này có thể tìm thấy trong Thanh Vân Bảo, Nhan Môn Quan và mở bảo rương Giáp trong thích quán cấp 2 trở lên mới được.

Mang đủ 50 Thẻ Thực Lực đến gặp Vụ Hồ (247 46). Kết thúc trò chuyện người chơi sẽ nhận được 1 hiệu ứng buff 1 ngày, khi hiệu ứng này hết mới tiếp tục xuất sư.

Khi hết thời gian hãy kích phải vào Lệnh Bài Thẩm Tra để tiếp tục nhiệm vụ Sau khi sử dụng được Lệnh Bài Thẩm Tra sẽ nhận được Thư Xét Duyệt, hãy mang thư đến gặp Đơn Thiên Minh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trưởng Môn bạn sẽ nhận được 2 vật phẩm: Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện và Ngự Long Đan. Hãy mang Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện đến gặp hường hướng dẫn để có thể hạ sơn Lịch Luyện.
Hoàn thành xuống núi lịch luyện để kiểm tra thành công hay chưa bạn có thể rê chuột vào khung avatar của nhân vật để kiểm tra thông tin.