Bảng thực lực nội công

Bảng thực lực nội công Vô Môn Phái và nội công Giang Hồ:

 

BẢNG THỰC LỰC NỘI CÔNG VÔ MÔN PHÁI VÀ GIANG HỒ

Điểm xếp hạng

Tôn hiệu

Vô môn phái

Giang hồ

Tọa Vọng Công

Hàn Băng Chân Khí

Nội công giang hồ

Hấp Tinh Đại Pháp

Quỳ Hoa Bảo Điển

1-5

Bất kham nhất kích

Tầng 1 - 5

 

Tầng 1 -3

 

 

6-10

Sơ học xạ luyện

Tầng 6 - 10

 

Tầng 4 - 5

 

 

11-15

Sơ khuy môn kính

Tầng 11 - 15

 

Tầng 6 - 8

 

 

16-19

Lược hữu tiểu thành

Tầng 16 - 20

 

Tầng 9 - 10

 

 

20-25

Giá kinh tựu thực

Tầng 21 - 25

Tầng 1 - 4

Tầng 11 - 13

 

 

26-28

Dung hội quán thông

Tầng 26 - 30

Tầng 5 - 9

Tầng 14

 

 

29-34

Lô hỏa thuần thanh

Tầng 31 - 35

Tầng 10 - 14

Tầng 15 - 16

 

 

35-40

Kỳ tài xuất chúng

Tầng 36 - 40

Tầng 15 - 19

Tầng 17 - 18

 

 

41-43

Thần hồ kỳ kỹ

Tầng 41 - 42

Tầng 20 - 24

Tầng 19

Tầng 1 -3

 

44-49

Xuất thần nhập hóa

 

Tầng 25 - 29

Tầng 20 - 21

Tầng 4 - 8

 

50-55

Ngạo thị quần hùng

 

Tầng 30 - 34

Tầng 22 - 23

Tầng 9 - 13

 

56-60

Đăng phong tạo cực

 

Tầng 35 - 36

Tầng 24 - 28

Tầng 14 - 18

 

61-65

Vô dữ luận tỉ

 

 

Tầng 29 - 33

Tầng 19 - 23

Tầng 1 - 3

66-70

Sở hướng phi mị

 

 

Tầng 34 - 38

Tầng 24 - 28

Tầng 4 - 8

71-75

Nhất đại tôn sư

 

 

Tầng 39 - 43

Tầng 29 - 33

Tầng 9 - 13

76-80

Thần công cái thế

 

 

Tầng 44 - 48

Tầng 34 - 38

Tầng 14 - 18

81-85

Cử thế vô song

 

 

Tầng 49 - 53

Tầng 39 - 43

Tầng 19 - 23

86-90

Kinh thế hãi tục

 

 

Tầng 54 - 58

Tầng 44 - 48

Tầng 24 - 28

91-94

Kinh thiên động địa

 

 

Tầng 59 - 61

Tầng 49

Tầng 29 - 33

95-100

Chấn cổ thước kim

 

 

Tầng 62 - 64

 

Tầng 34 - 38

101-105

Siêu phàm nhập thánh

 

 

 

 

Tầng 39 - 43

106-110

Uy trấn hoàn vũ

 

 

 

 

Tầng 44 - 48

111-

Không tiền tuyệt hậu

 

 

 

 

Tầng 49