Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Cực Lạc Cốc
  • Bộ võ học: Truy Phong Đao

Tên chiêu thức

Hiệu quả

 Lực Phách Hoa Sơn

Hiệu quả chiêu thức

- Trầm lực nhất phách, lực khí đánh bị thương kẻ địch xa mấy trượng, gây sát thương cho kẻ địch;

- Khi mục tiêu ở trạng thái "Chấn Thương" sẽ chịu thêm sát thương tính Cương.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn khiến kẻ địch nhận được 1 tầng trạng thái Vô Tình: Cộng dồn 3 tầng xong bộc phát, khiến kẻ địch cấm khinh công 3 giây.

Khoái Đao Loạn Ma

Hiệu quả chiêu thức

- Chiêu thức xung phong, lăn tròn vung mạnh gây sát thương cho mục tiêu;

- Khi mục tiêu "chấn thương" sẽ chịu thêm sát thương tính Cương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn khiến kẻ địch nhận được 1 tầng trạng thái Vô Tình: cộng dồn 3 tầng xong bộc phát, khiến kẻ địch cấm khinh công 3 giây.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Cực Lạc Cốc

150

150

- Phải là Đệ Tử Cực Lạc Cốc hoặc Đệ Tử Dịch Dung Cực Lạc Cốc hoặc Đệ Tử Ngao Du Cực Lạc Cốc hoặc Đệ Tử từ Cực Lạc Cốc vào Ngũ Tiên Giáo.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2.

*Một vài hình ảnh

Trước Sau