Kỳ binh mới

Là vũ khí nhưng vẻ đẹp của loại vũ khí này quả thực động lòng người!

- Loại vũ khí: Cầm

- Cách nhận: Kỳ môn binh khí có thể đến Thiết Tượng Sư Phụ đổi.

- Quy tắc đổi Kỳ Môn:

1. Phải là vũ khí chế tạo cuộc sống chưa khai quang và độ bền lớn hơn 90 mới có thể đổi.

2. Vũ khí đổi cần đạt phẩm chất Kim Ngọc phẩm 3 trở lên.

3. Vũ khí Kim Ngọc + Đạo cụ + Phí = Kỳ Môn Binh Khí (Có thể chọn 1 loại bất kỳ trong số Phiến, Trọng Kiếm, Bút, Quyền Nhẫn, Cầm).

4. Không thể thay đổi thuộc tính bộ của vũ khí.

5. Không thể thay đổi quan hệ cố định của trang bị nhận được.

6. Đổi sẽ nhận phí thủ tục nhất định và đạo cụ:

  • Kim Trang: [Thế Gia Lệnh]50 cái, Quan Ngân 100L.
  • Ngọc Trang: [Thế Gia Lệnh]100 cái, Quan Ngân 200L.

7. Sau khi đổi Kỳ Môn Binh Khí nhận được có khả năng thay đổi nghề cuộc sống cần để khai quang ban đầu. 

*Một số hình ảnh