Phỉ Thúy Oa Oa

Phỉ thúy Oa Oa” vốn được nặn nên từ Ngọc Thạch, từ xưa đến nay, có cách nói “nhân dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân”, dẫn xuất vào trong thế giới võ hiệp Cửu Âm là chỉ trong quá trình tu luyện võ học, người và ngọc ngấm vào nhau khiến cho người mang "Phỉ Thúy Oa Oa" có hiệu quả mạnh mẽ, cụ thể là có thể tăng cường thuộc tính nhân vật, cường hóa chiêu thức nhân vật..., để tăng tổng sức mạnh chiến đấu.

Cách nhận

  • Người chơi có thể đến chỗ 2 thầy trò Hứa Bạc, Hứa Ương thành Tô Châu (508, 375) tìm hiểu về Phỉ Thúy Oa Oa. Mỗi người chơi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn Phỉ Thúy Oa Oa ở chỗ Hứa Bạc sẽ nhận được 5 Phỉ Thúy Oa Oa phẩm thiết.

Tác dụng

Ban đầu chỉ có một dòng thuộc tính cơ bản, thông qua tôi luyện có thể nhận được 5 dòng thuộc tính thêm khác loại, tôi luyện sẽ tốn bạc chẵn hoặc Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển (có thể nhận miễn khí khi có Danh Tuấn Giang Hồ và cách chơi Tâm Ma…)

Cách nhận thuộc tính thêm cho Phỉ Thúy Oa Oa

  • Phỉ Túy Oa Oa ban đầu chỉ có 1 dòng thuộc tính cơ sở, thông qua tôi luyện có thể nhận được 5 dòng thuộc tính thêm khác loại. Tôi luyện sẽ tốn bạc chẵn hoặc Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển (có thể nhận miễn khí khi có Danh Tuấn Giang Hồ và cách chơi Tâm Ma…). Mỗi lần tôi luyện có thể ngẫu nhiên nhận được một dòng thuộc tính tương ứng của phẩm chất trưởng thành và chỉ số cơ sở trong kho thuộc tính, sau đó có thể dùng thuộc tính này đổi lấy 1 thuộc tính đã có sẵn trên Phỉ Túy Oa Oa, kho thuộc tính dựa trên phẩm chất trưởng thành chia làm 4 loại sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, theo loại thuộc tính sẽ có 23 loại. Mỗi lần tôi luyện ngoại trừ thuộc tính tôi luyện kèm theo còn nhận được 1 lượng Ngọc Tủy nhất định, tốn Ngọc Tủy có thể tăng cấp thuộc tính kèm theo để tăng chỉ số tăng thêm khác. Còn có thể nhận Ngọc Tủy thông qua sử dụng Hoa Thanh Phỉ Thúy, mỗi ngày người chơi có thể dùng Hỏa Cán Đài để mua giới hạn 1 lần Hoa Thanh Phỉ Túy.
  • Trong thuộc tính kèm theo của Phỉ Thúy Oa Oa gồm những thuộc tính sau: Tăng sát thương ngoại công, tăng sát thương âm, nhu, dương, cương, giảm sát thương ngoại công, giảm sát thương âm, nhu, dương, cương; có thể xem các hiệu quả thuộc tính trên ở trang thuộc tính thêm thuộc giao diện thực lực trong giao diện thuộc tính nhân vật.

Cách tăng cấp thuộc tính kèm theo của Phỉ Thúy Oa Oa

  • Thuộc tính thêm của Ngọc Tào nhận được thông qua tôi luyện đều là chỉ số ban đầu, ngoài ra còn có thể thông qua tôi luyện để tăng giới hạn thuộc tính. Hình quy trình sơ bộ như sau:
  • Chọn mục cần tăng thuộc tính, tốn Ngọc Thể tương ứng để tăng cấp thuộc tính, thuộc tính của phẩm chất trưởng thành khác nhau, chỉ số tăng lên ở mỗi lần tăng cấp và Linh Trị tiêu hao đều khác nhau, phẩm chất càng cao, trưởng thành và tiêu hao càng cao. Tương ứng với cấp Oa Oa, số cấp thuộc tính có thể tăng lên cũng có giới hạn tương ứng.
  • (Tông Phái Tân Cảnh và Thông Thiên Thí Luyện đã dịch ở phần Phong Vân Thiên Hạ Thượng)