Kinh mạch mới

Người học võ nếu muốn đột phá cực hạn của bản thân, cần phải thông suốt kỳ kinh bát mạch của bản thân, song kỳ kinh bát mạch nếu không có nội công cao thâm, rất khó đột phá.

Bước đầu thông suốt kỳ kinh bát mạch, có thể hình thành ẩn mạch trong cơ thể. Nếu có thể thông suốt ẩn mạch trước, thì có thể giúp thực lực bản thân tăng.

Âm Khiêu Mạch·Ẩn

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ có thể tiếp nhận được sự bảo vệ của nội công âm nhu và Thái Cực, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt. Không thể đồng thời kích hoạt với Âm Khiêu Mạch.

Thuộc tính kinh mạch

Chu Thiên

Canh Khí

Nội Tức

Khí Huyết

Nội Lực

180

33

50

813

271

Mở huyệt vị

 • Linh Khu Dị Sách·Chiếu Hải (Ẩn): Dùng đả thông Âm Khiêu Mạch·Ẩn huyệt vị thứ 1 Chiếu Hải·Ẩn. Dùng cần tốn Tu Vi: 1000000.
 • Linh Khu Dị Sách·Tinh Minh (Ẩn): Dùng đả thông Âm Khiêu Mạch·Ẩn huyệt vị thứ 2 Tinh Minh·Ẩn. Dùng cần tốn Tu Vi: 3000000.
 • Điều kiện dùng đạo cụ mở huyệt vị và số tầng kinh mạch mở tương ứng.

Tên vật phẩm

Điều kiện dùng

Âm Khiêu Mạch·Ẩn

Mở kinh mạch

- Bát đại tông phái nội công Nội 6 tầng 1, Tam Thanh Chân Khí tầng 61, Thái Tố Mạch Pháp Tầng 46, Phục Dưỡng Khí Công tầng 36, Thái Âm Huyền Giám Tầng 26, Bích Ba Tâm Kinh Tầng 26, Ảo Ngọc Thần Công tầng 26 (Phù hợp 1 cái Nội công nói trên)

9

Linh Khu Dị Sách·Chiếu Hải (Ẩn)

- Bát đại tông phái nội công Nội 6, một tu luyện bất kỳ của nội công môn phái thế lực đạt đủ giai đoạn Nội Công 6.

90

Linh Khu Dị Sách·Tinh Minh (Ẩn)

- Nội công giai đoạn cao của môn phái ẩn thế Niệm La Bá, Thần Thủy Cung, Hoa Sơn Phái, Ngũ Tiên Giáo Ẩn đạt tầng 63, Nghịch Thiên Tà Công, Hỗn Nguyên Công, Ngũ Hành Tâm Pháp, Băng Tâm Quyết, Lục Đạo Lăng Tiêu  Độc Tôn Quyết đạt tầng 75 (Phù hợp 1 nội công miêu tả trên)

- Khai thông huyệt vị Chiếu Hải•Ẩn

180

Dương Khiêu Mạch·Ẩn

Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định xong, sẽ có thể nhận được sự bảo vệ của nội công Dương Cương và Thái Cực, chủng loại nội công càng nhiều, số tầng càng cao hiệu quả càng tốt. Không thể kích hoạt đồng thời với Dương Khiêu Mạch.

Thuộc tính kinh mạch

Chu Thiên

Lực Tay

Thân Pháp

Khí Huyết

Nội Lực

180

33

50

813

271

Mở huyệt vị

 • Linh Khu Dị Sách·Thân Mạch (Ẩn): Dùng đả thông Dương Khiêu Mạch·Ẩn huyết vị thứ 1 Thân Mạch·Ẩn. Dùng cần tốn Tu Vi: 1000000
 • Linh Khu Dị Sách·Phong Trì (Ẩn): Dùng đả thông Dương Khiêu Mạch·Ẩn huyết vị thứ 2 Phong Trì·Ẩn. Dùng cần tốn Tu Vi: 3000000
 • Điều kiện sử dụng đạo cụ mở huyệt vị và số tầng mở kinh mạch tương ứng:

Tên đạo cụ

Điều kiện dùng

Số tầng mở Dương Khiêu Mạch·Ẩn

Mở kinh mạch

- Bát đại môn phái nội công Nội 6 tầng 1, Tam Thanh Chân Khí Tầng 61, Thái Tố Mạch Pháp Tầng 46, Phục Dưỡng Khí Công Tầng 36, Thái Âm Huyền Giám Tàng 26, Bích Ba Tâm Kinh Tầng 26, Ảo Ngọc Thần Công Tầng 26 (Phù hợp 1 nội công miêu tả trên);

9

Linh Khu Dị Sách·Thân Mạch (Ẩn)

- Bát đại  môn phái nội công Nội 6, tu luyện 1 nội công bất kỳ của môn phái thế lực đến đủ giai đoạn Nội 6.

90

Linh Khu Dị Sách·Phong Trì (Ẩn)

- Nội công bậc cao của môn phái ẩn thế Tây Sơn Cổ Mộ, Huyết Đao Đường, Trường Phong Tiêu Cục, Đạt Ma Phái đến tầng 63, Vô Vọng Thần Công, Tàn Dương Công Quyết, Tử Hà Công, Độc Thiềm Công, Huyết Đao Kinh đạt tầng 75 (Phù hợp 1 nội công miêu tả trên)
- Khai thông huyệt vị Thân Mạch·Ẩn

180

Đạo cụ mở huyệt vị

 • Chủ yếu thông qua đến Tô Châu Chu Dật Tiên-Tiệm <Linh Khu Dị Sách (Ẩn Mạch)> đổi.
 • Đổi đạo cụ mở huyệt vị cần dùng Tử Linh Chi;
 • Nhận Tử Linh Chi: Thông qua hoàn thành <Cần Tu Khổ Luyện-Ẩn Mạch> do Đại Sứ Sự Kiện Lễ ở các thành chính công bố.

Kỳ Trân

 • Thêm mới đạo cụ kỳ trân Tuyết Sâm, Chu Cáp, kỳ trân chủ yếu tăng Phong Kình và Khí Huyết của kinh mạch.
 • Có thể đến Tô Châu Du Dật Tiên-Tiệm <Linh Khu Dị Sách (Ẩn Mạch)> đổi.

Tên vật phẩm

Kinh mạch tác dụng tương ứng

Sử dụng tốn

Điều kiện dùng

Tuyết Sâm

Âm Khiêu Mạch·Ẩn

20 lượng

Kích hoạt Chiếu Hải·Ẩn

Chu Cáp

Dương Khiêu Mạch·Ẩn

20 lượng

Kích hoạt Thân Mạch·Ẩn