Võ học mới

Những bộ võ học mới đã được cập nhật trong siêu phiên bản 4in1!

Thông tin cụ thể như sau:

Tiêu Tương Băng Vân Phổ

Cầm | Thuộc tính Âm | Cộng Nội Tức Lực Tay (Cộng Nộ Khí, Đỡ Đòn, Nội Tức và Lực Tay)

Động Đình Yên Vũ

Công nhiều-Xa丨Thực chiêu丨Hồi 2 giây丨Tầm bắn 15 m

Thủy túc yên vũ hàn, động đình sương lạc vi.

Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước, và thêm trạng thái “Yên Vũ” duy trì 6 giây.

Thiên Quang Vân Ảnh

Công Đơn-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 8 giây丨Tầm bắn 3 m

Bán mẫu phương đường nhất giám khai, thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi.

Thu đàn sát thương địch và tự rút lui, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Thủy Tiếp Thiên Ngưng

Công Đơn-Xa丨Thực chiêu丨Hồi 12 giây丨Tầm bắn 15 m

Thủy tiếp thiên ngung, giang hán thư tình.

Liên tục gảy đàn, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng.

Lãng Quyển Phi Vân

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 12 giây丨Tầm bắn 8 m

Lãng quyển hoa phi vân bán yểm, phong xuy vụ tán nguyệt mãn viên.

Vận động đẩy đàn, gây sát thương cho kẻ địch 8m xung quanh và phong chiêu 2 giây; Đối với kẻ địch có trạng thái “Yên Vũ”, khiến hắn trong 2 giây thử thi triển khinh công sẽ bị choáng 1 giây.

Thủy Thiên Nhất Bích

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 15 giây丨Tầm bắn 5 m

Phong khởi vân dũng, thủy thiên nhất bích.

Ngự kình vũ cầm, gây sát thương cho kẻ địch trong 5m xung quanh, mỗi lần chính xác mục tiêu sẽ khiến mục tiêu cấm khinh công 2 giây. (Chiêu thức này trong quá trình thi triển có thể bị chiêu thức [Vạn Lí Trừng Ba] làm gián đoạn) (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Hàn Giang Nguyệt Lãnh

Tăng ích đơn丨Đỡ đòn丨Hồi 1 giây丨Tầm bắn 1 m

Mộng toái quang hàn giang nguyệt lãnh, tình thương ảnh loạn hải phong thê.

Thu cầm hồi thân, mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho mục tiêu 1 tần”Hàn Giang”, tối đa có thể cộng dồn 8 tầng, hiệu quả duy trì 8 giây. Mỗi tầng “Hàn Giang” giảm 2% tốc độ và cự ly của [Nhạn Hành Công] và [Xuyên Vân Tung]; Mỗi lần thi triển khinh công xóa 1 tầng “Hàn Giang”.

Vạn Lý Trừng Ba

Công Đơn-Xa丨Hư Chiêu丨Hồi 10 giây丨Tầm bắn 15 m

Khán ngân thiềm, sơ li hải thượng, vạn lí bích hán trừng ba.

Đẩy dây đàn sát thương địch, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, đánh ngã kẻ địch muốn đỡ đòn.

Ảnh Hàm Vạn Tượng

Công Đơn-Xa丨Nộ Chiêu丨Hồi 10 giây丨Tầm bắn 15 m丨Nộ Khí: 50

Kiều ba hàm vạn tượng, cố ảnh thúy quang phù.

Người đàn hợp nhất, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, mỗi lần chính xác mục tiêu khiến hắn đơ chốc lát.

*Một vài hình ảnh

Triền Hồn Cầm Nã Thủ

Đồ Thủ |  Thuộc tính Cương  |  Cộng Nội Tức Lực Tay (Cộng Nộ Khí, Đỡ, Nội Tức và Lực Tay)

Suất Bi Thủ

Công Đơn-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 6 giây丨Tầm bắn 3 m

Tỏa khu hồi bạt, để kiên suất bối, gây sát thương cho mục tiêu.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Tích Địa Cước

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 2 giây丨Tầm bắn 5 m

Đơn chi tiền tích, triều địa đặng kích.

gây sát thương cho mục tiêu phía trước, và thêm trạng thái “Tuyệt Địa” cho mục tiêu ngã xuống đất: Chịu thêm 5% sát thương ngoại công, duy trì 5 giây.

Tảo Đường Thoái

Công Nhiều-Gần丨Hư Chiêu丨Hồi 2 giây丨Tầm bắn 5 m

Trình đường khuất tất, phấn kình hoành tảo.

gây sát thương cho mục tiêu phía trước; Khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, khiến hắn định thân 3 giây.

Nhiếp Hồn Triền

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 15 giây丨Tầm bắn 5 m

Đốn địa toàn thân, huy trảo triền hồn.

Gây sát thương cho mục tiêu xung quanh, có thể duy trì đánh ngã mục tiêu ngã xuống đất, trong 2 giây có thể đánh gãy chiêu thức thi triển của chiêu này [Nhiếp Hồn Phá] sẽ đánh bay mục tiêu phía trước.

Nhiếp Hồn Phá

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 13 giây丨Tầm bắn 5 m

Đọa địa khởi thân, đầu trảo phá hồn.

Gây sát thương cho mục tiêu phía trước và đánh bay.

Băng Sơn Thích

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 12 giây丨Tầm bắn 5 m

Tác thế băng sơn, toàn thối phi thích.

Gây sát thương cho mục tiêu phía trước và đánh ngã mục tiêu. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Đồng Đề Đạp

Tăng ích đơn丨Đỡ đòn丨Hồi 10 giây丨Tầm bắn 1 m

Khiến bản thân vào trạng thái "Phản thủ vi công"

Khi ở trạng thái đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, có thể phá giải chiêu địch, và phản đòn kẻ địch, trạng thái duy trì 5s. (Chiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, tăng sát thương phản kích)

Đồng Đề Đạp (Phản thủ vi công)

Công Đơn-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 1 giây丨Tầm bắn 2 m

Gây sát thương cho mục tiêu.

Cầm Long Tỏa

Công Đơn-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 10 giây丨Tầm bắn 6 m丨Nộ Khí: 50

Song tỏa cầm long, dẫn không trụy địa.

Gây sát thương cho mục tiêu.

*Một vài hình ảnh

Húc Nhật Kiếm Pháp

Đơn Kiếm  |  Thuộc tính Thái Cực  |  Cộng Lực Tay & Nội Tức (Cộng Nộ Khí, Đỡ, Nội Tức và Lực Tay)

Thương Nhật

Công Nhiều-Gần丨Hư Chiêu丨Hồi 2 giây丨Tầm bắn 5 m

Hình như ảnh, kiếm thức nan sát.

Khuyên kiếm khiêu trảm, kiếm ảnh xước xước, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; Khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, trong 5s giảm 5% tỉ lệ né của mục tiêu.

Tật Ảnh

Công Đơn-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 6 giây丨Tầm bắn 3 m

Tật như điện, kiếm tật như hành.

Xuyên địch ảo thân trảm, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Khúc Quang

Công Đơn-Xa丨Thực chiêu丨Hồi 2 giây丨Tầm bắn 15 m

Tiềm như quang, kiếm khía hoàn triền.

Thượng bộ hoành trảm, trảm ra một kiếm khí hình rắn hướng vào mục tiêu chọn trúng, gây cho mục tiêu sát thương.

Phá Canh

Công Nhiều-Gần丨Thực chiêu丨Hồi 15 giây丨Tầm bắn 5 m

Cuồng như phong, kiếm canh tụ lãng.

Triền thân lực trảm, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn.

Phần Vân

Tăng ích đơn丨Đỡ đòn丨Hồi 1 giây丨Tầm bắn 0 m

Kiếm như vận, kiếm kình ám độ.

- Kiếm quyết ám dẫn, khiến bản thân rơi vào trạng thái “Kiếm Vận”: Khi đỡ đòn tấn công của kẻ địch thành công, sẽ truyền vào cơ thể kẻ địch 1 đạo “Kiếm Vận” Chân Khí: “Kiếm Vận” có thể tiềm ẩn mai phục bên trong cơ thể kẻ địch 30 giây, sau khi cộng dồn đến 7 tầng, sẽ nổ khi hắn thi triển chiêu thức: Gây sát thương, và định thân 3 giây.

- Tăng cấp có thể tăng sát thương nổ gây ra.

Hồi Long

Công Đơn-Xa丨Thực chiêu丨Hồi 15 giây丨Tầm bắn 20 m

Thần như phi, kiếm thế kinh thiên.

Thừa phong hạ trảm, gây sát thương cho mục tiêu. (Chiêu thức này chỉ tấn công mục tiêu trên không)

Viêm Tịch

Tăng ích đơn丨Khí Chiêu丨Hồi 15 giây丨Tầm bắn 0 m

Ý như hàn, kiếm ý băng phong.

- Kiếm vũ phong hàn, khiến bản thân nhận được “Kiếm Hàn”: Trong 8 giây liên tục dùng “Kiếm Hàn Chân Khí” tập kích kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, khiến hắn không thể dùng khinh công.

- Nội ngoại công của bản thân chính xác được tăng cực đại.

Quy Dương

Công nhiều-Xa丨Nộ Chiêu丨Hồi 10 giây丨Tầm bắn 6 m丨Nộ Khí 50

Càn khôn chủ vị, côn luân kiếm xuất huyết uông dương, thiên lý trực khu hoàng hà hoàng.

Kiếm thần giáng thế, được thấy thần kỹ, gây sát thương cho kẻ địch trong 6m xung quanh, và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn ; Khi xuất chiêu, tốn thêm Nộ Khí khiến bản tân nhận trạng thái “Kiếm Mang”: Tăng sát thương của chiêu thức bộ này, trạng thái duy trì 10 giây.
 - Kim Hoàng Kiếm Mang: Tăng 5% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 5 điểm Nộ Khí;
 - Thanh Lam Kiếm Mang: Tăng 10% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 10 điểm Nộ Khí;
 - Thương Bạch Kiếm Mang: Tăng 15% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 15 điểm Nộ Khí.
 (Khi xuất chiêu không thể di chuyển, là trạng thái Hoàng Bá Thể)

*Một vài hình ảnh