Giang hồ kỳ bảo
Webshop
Nổi bật Niên phẩm hạp Võ học Bách hóa
Tu La Song Đao (Mở ra skill không khóa)
G 5.680
Võ học Thần Phong Quyết (Mở ra skill sẽ không khóa)
G 4.680
Hồ Gia Đao Pháp (Mở ra skill không khóa)
G 4.680
Mặc Tử Kiếm Pháp (Mở ra skill không khóa)
G 4.680