Võ học Mặc Tử Kiếm (Mở ra skill sẽ không khóa)

4.880

Võ học Quỷ Vương Thích (Mở ra skill sẽ không khóa)

3.880

Võ học Hồ Gia Đao Pháp (Mở ra skill sẽ không khóa)

3.880

Cầu Chi Kiếm Pháp (Mở ra skill không khóa)

5.680

Cửu Cung Kiếm Pháp (Mở ra skill không khóa)

5.680

Uyên Ương Song Đao (Mở ra skill không khóa)

5.680

Võ Thánh Côn Pháp (Mở ra skill không khóa)

5.680