Võ học Cầu Chi Kiếm Pháp

5.880

Võ học Uyên Ương Song Đao

5.880

Võ học Cửu Cung Kiếm Pháp

5.880

Võ học Ngũ Lang Bát Quái Côn

4.880

Võ học Hồ Gia Đao

1.880

Võ học Quỷ Vương Thích

1.880