Thất Tinh Kiếm lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680

Phật Tâm Chưởng lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680

Phá Liên Bát Trứ lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680