01

Cửu Âm Lệnh I <Nhận quà miễn phí>

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 1 dành riêng cho các tài khoản ở máy chủ Hoa Vô Khuyết

02

Cửu Âm Lệnh II <Nhận quà miễn phí>

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 2 dành cho những tài khoản ở các máy chủ còn lại.

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu