Hướng dẫn nhận quà
Đăng nhập
Nhập giftcode
Chọn máy chủ
Kích hoạt
vào game nhận quà
Cửu Âm Lệnh I <Nhận quà miễn phí>
Quà Cửu Âm Lệnh
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Hàn Ngọc Đan
- 10 Tử Thần Đan
- 10 Hổ Phách Nội Tu Đan
- 50 Màn Thầu
- 10 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1 Phiên Vũ (14 ngày)
- 2 Túi Gấm Mở Rộng
- 10 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
- 10 Bách Hiểu Binh Lục
- 1 Cửu Âm Lệnh (1)
Đạt thực lực Sơ Học Sạ Luyện mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 1
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)
- 10 Triều Dương Nội Tu Đan
- 5 Thúy Ngọc Nội Tu Đan
- 10 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
- 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (2)
Đạt thực lực Lược Hữu Tiểu Thành mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 2
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Liên Hoa Ủng
- 1 Liên Hoa Phác Sức
- 10 Triều Dương Nội Tu Đan
- 10 Bách Hiểu Binh Lục
- 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (3)
Đạt thực lực Dung Hội Quán Thông mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 3
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Liên Hoa Hạ Khố
- 1 Liên Hoa Thường
- 20 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 20 Bách Hiểu Binh Lục
- 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1Cửu Âm Lệnh (4)
Đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 4
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 10 Khiêu Chiến Lệnh
- 5 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
- 20 Bách Hiểu Binh Lục
- 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (5)
Đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 5
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 20 Lệnh Bài Môn Phái
- 10 Triều Dương Nội Tu Đan
- 10 Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh
- 30 Bách Hiểu Binh Lục
- 5 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (6)
Đạt thực lực Ngạo Thị Quần Hùng mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 6
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Huyền Ngọc Phấn
- 5 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
- 40 Bách Hiểu Binh Lục
- 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
- 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (7)
Đạt thực lực Đăng Phong Tạo Cực mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 7
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 20 Lệnh Bài Môn Phái
- 50 Bách Hiểu Binh Lục
- 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
- 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (8)
Đạt thực lực Vô Dữ Luận Tỉ mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 8
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Huyền Ngọc Phấn
- 30 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 20 May Mắn Phù
- 50 Bách Hiểu Binh Lục
- 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (9)
Đạt thực lực Sở Hướng Phi Mị mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 9
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 30 May Mắn Phù
- 50 Bách Hiểu Binh Lục
- 10 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
- 10 Dương Bì Tàn Phiến
- 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (10)
Đạt thực lực Nhất Đại Tông Sư mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 10
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 50 May Mắn Phù
- 50 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 15 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
- 10 Dương Bì Tàn Phiến
- 5 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 1 Cửu Âm Lệnh (11)
Đạt thực lực Cử Thế Vô Song mới có thể sử dụng quà
Quà Cửu Âm Lệnh 11
Số lượng: 01
Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá:
- 1 Tuyệt Địa (7 ngày)
- 100 Bách Hiểu Binh Lục
- 50 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
- 100 May Mắn Phù
- 20 Dương Bì Tàn Phiến
- 10 Bách Niên Tuyết Liên Quả
- 20 Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan
Đạt thực lực Kinh Thế Hải Tục mới có thể sử dụng quà
Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 1 dành riêng cho các tài khoản ở máy chủ Côn Luân
Nhận Quà
Cửu Âm Lệnh II <Nhận quà miễn phí>
Thuần Dương Phù Kiếm
- Số lượng: 50
- Tính chất: Khóa
Binh Lục (Thượng)
- Số lượng: 20
- Tính chất: Khóa
Huyền Ngọc Phấn
- Số lượng: 1
- Tính chất: Khóa
Tuyệt Địa (7 ngày)
- Số lượng: 01
- Tọa kỵ, tốc độ 10.5
- Khóa
Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 2 dành cho những tài khoản ở các máy chủ còn lại.
Nhận Quà
XEM LỊCH SỬ NHẬN QUÀ
STT Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu