Gói Ưu Đãi nội công 2 (S1 - S19)

388

Gói Ưu Đãi nội công 3 (S1 - S19)

488

Gói Ưu Đãi nội công 4 (S1 - S18)

688

Võ học Mặc Tử Kiếm (Mở ra skill sẽ không khóa)

4.880

Võ học Quỷ Vương Thích (Mở ra skill sẽ không khóa)

3.880

Võ học Hồ Gia Đao Pháp (Mở ra skill sẽ không khóa)

3.880

Tẩy Tâm Cách Đan - Hiệp

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Ác

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Cuồng

480