Gói Ưu Đãi nội công 2 (S1 - S20)

388

Gói Ưu Đãi nội công 3 (S1 - S20)

488

Gói Ưu Đãi nội công 4 (S1 - S19)

688

Tu La Song Đao (Mở ra skill không khóa)

5.680

Võ học Thần Phong Quyết (Mở ra skill sẽ không khóa)

4.680

Võ học Thiên La Vũ (Mở ra skill không khóa)

4.680

Tẩy Tâm Cách Đan - Hiệp

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Ác

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Cuồng

480