Gói Ưu Đãi nội công 2 (S1 - S19)

388

Gói Ưu Đãi nội công 3 (S1 - S19)

488

Gói Ưu Đãi nội công 4 (S1 - S19)

688

Thất Tinh Kiếm lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680

Phật Tâm Chưởng lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680

Phá Liên Bát Trứ lễ hoa(Mở ra skill không khóa)

5.680

Tẩy Tâm Cách Đan - Hiệp

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Ác

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Cuồng

480