Gói Ưu Đãi S18

488

Gói Ưu Đãi (1) máy chủ S1-S17

488

Gói Ưu Đãi (2) máy chủ S1-S17

688

Ngũ Lang Bát Quái Côn

5.680

Âm Dương Đảo Loạn Đao

5.680

Tu La Đao

5.680

Tẩy Tâm Cách Đan - Hiệp

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Ác

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Cuồng

480