Gói Ưu Đãi nội công 2 (S1 - S18)

388

Gói Ưu Đãi nội công 3 (S1 - S18)

488

Gói Ưu Đãi nội công 4 (S1 - S18)

688

Cầu Chi Kiếm Pháp (Mở ra skill không khóa)

5.680

Cửu Cung Kiếm Pháp (Mở ra skill không khóa)

5.680

Uyên Ương Song Đao (Mở ra skill không khóa)

5.680

Tẩy Tâm Cách Đan - Hiệp

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Ác

480

Tẩy Tâm Cách Đan - Cuồng

480