Chí Bảo Giang Hồ 

Giới thiệu chí bảo: 

Tuyệt học giang hồ

Tên Chí Bảo giang hồ

Hình ảnh

Quỳ Hoa Bảo Điển

Tú Hoa Châm

Hấp Tinh Đại Pháp

Hắc Mộc Lệnh

Đặt Chí Bảo Giang Hồ:

       Chí Bảo Giang Hồ được nhặt và cố định.

       Chí Bảo Giang Hồ chỉ được đặt trong túi, không được đặt trong kho. 

Cách chơi đặc biệt của Chí Bảo Giang Hồ:    

      Chí Bảo Giang Hồ tăng mới thuộc tính [Điểm tu luyện]. 

      Mỗi nhân vật đồng thời chỉ được có 1 chí bảo.    

      Mỗi khi có người nhận được chí bảo này, nhận được 40 điểm tu luyện.

      Mỗi 25 phút, điểm tu luyện tự động mất 1 điểm, khi điểm tu luyện còn 0 Chí Bảo Giang Hồ sẽ biến mất.    

      Điểm tu luyện của mỗi loại Chí Bảo Giang Hồ khác nhau có cách tăng độc đáo riêng.

      Người chơi nắm giữ Chí Bảo Giang Hồ, từ 18:00-24:00 vào trạng thái choáng (bao gồm bị diệt, chết đuối, tự đoạn kinh mạch), Chí Bảo Giang Hồ sẽ rớt ra, thời gian khác không rớt, và tất cả người chơi đều có thể nhặt đọc (người chơi phi Danh Tuấn Giang Hồ hoặc ở trong giai đoạn bảo vệ không thể nhặt được, như đang ở trong giai đoạn tân thủ/lôi đài), đọc có thể bị cắt ngang.    

      Mỗi thứ 2 đến thứ 5 chí bảo sẽ sinh ra trong bảo rương của thế giới game, 00:00 thứ 6 sẽ biến mất.   

      Công bố thông tin thế giới trong game: khi chí bảo xuất hiện/khi người nắm giữ chí bảo khi diệt người/khi người nắm giữ chí bảo khi đổi map.

      Bách Thảo Đường: mỗi ngày sau khi nhân vật nhận BUFF chỉ giáo ở chỗ NPC chỉ giáo, vào mô thức hoạt động, thời gian này không chịu bảo hộ của khu an toàn, không thể tham gia các sự kiện khác.

      Nội công tương ứng với Chí Bảo Giang Hồ, có thuộc tính điểm khí lực độc lập, khi vận hành Tuyệt Thế Thần Công, nếu không có Chí Bảo Giang Hồ tương ứng trên người, thì cần duy trì tốn điểm khí lực, điểm khí lực về 0 không thể vận công, sau khi nhận được Chí Bảo Giang Hồ, mỗi ngày từ 18:00~24:00 điểm khí lực sẽ dần hồi phục, cùng với sự tăng của số tầng nội công, điểm khí lực tối đa, tốc độ hồi phục đều tăng.

Cách chơi truy sát người nắm giữ Chí Bảo Giang Hồ:    

       Người chơi tranh đoạt thông qua hối lộ NPC chỉ định, nhận được thông tin của Chí Bảo Giang Hồ;    

       Trò chuyện với NPC, nhấp nút hỏi các việc liên quan;    

       Thông qua xem thông tin người chơi nắm giữ Chí Bảo Giang Hồ trong game hiện tại, sẽ phản bội người chơi có xếp hạng hảo cảm với NPC tự thân thấp nhất, nhưng cần hối lộ số bạc nhất định, số bạc được tính căn cứ vào xếp hạng hảo cảm NPC của người chơi bị phản bội; nếu hiện tại không có người giữ chí bảo online, thì nhắc nhở tạm thời không có thông tin;

       Nếu người điều tra chọn chi trả ngân lượng, sẽ nhận được tọa độ của người giữ chí bảo, và duy trì truy tông một thời gian;

       Trang bị thêm đạo cụ chuyên dụng của thương nhân buôn bán trong game, tính năng đạo cụ này tăng mạnh độ hảo cảm của NPC chỉ định. 

Cách chơi chí bảo:        

   Quy tắc tu luyện tuyệt học:        

            Nội công tuyệt học trong giao diện võ học không có nút tu luyện.      

            Nhấp phải chí bảo bắt đầu tu luyện.  

   Quy tắc tu luyện đặc biệt:

          Cách tăng điểm tu luyện của Quỳ Hoa Bảo Điển:

               Thời gian tăng: 18:00-24:00        

               Cách tăng:            

                    Trò chuyện với thái giám trong thành Kim Lăng chỉ giáo cách tu luyện, kết thúc trò chuyện tăng 1 điểm tu luyện.           

                    Kết thúc trò chuyện thêm 1 BUFF cho người chơi, nhắc nhở được thái giám chỉ điểm, vào sự kiện tu luyện chí bảo.             

                    Diệt quái có tỉ lệ tăng 1 điểm tu luyện (Thiết lập CD: 6 phút).       

                    Diệt người chơi cấp cao, có tỉ lệ tăng 1 điểm tu luyện (Thiết lập CD: 5 giây), diệt nhân vật giống nhau, mỗi ngày nhiều nhất tăng 2 điểm. 

              Giới thiệu nội công:        

                    Điều kiện học Quỳ Hoa Bảo Điển: nhân vật nam cần tịnh thân, nhân vật nữ không hạn chế.        

                    Quy trình tịnh thân: có thể thông qua hỏi NPC, chọn 1 trong 2 cách tịnh thân tiến hành tịnh thân (Kim Lăng).        

                    Thưởng danh phận: khi Quỳ Hoa Bảo Điển đạt tầng 6/16/26/36/43/49, nhận được thân phận đặc biệt.        

                    BXH Quỳ Hoa Bảo Điển, người chơi xếp hạng 1 tu luyện nhận được tôn hiệu đặc biệt Đông Phương Bất Bại và thời trang Tiếu Hồng Trần. 

             Kết quả tu luyện:

                   Thay đổi khuôn mặt: khi nhân vật tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng 6/16/26, nét mặt nhân vật sẽ xảy ra 3 lần thay đổi, ngày càng có xu hướng giống phái nữ (mặt trắng, không có râu, môi hồng).

                  Thay đổi chat: nhân vật nam sau khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, có thể thiết lập ngữ điệu chat thay đổi tùy theo tình huống, ví dụ khi nói chuyện, từ ngữ chỉ định bị thay đổi (như ta = nô gia), mở đầu hoặc kết thúc nói chuyện, đều tăng thêm từ chỉ định.

                  Thay đổi thế đứng: khi nhân vật nam tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng 16, thì động tác tư thế đứng đều thay đổi.

          Cách tăng điểm tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp:

            Thời gian tăng: 18:00—24:00

      Cách tăng:            

                   Chỉ giáo NPC trong Thái Hồ Địa Cung cách tu luyện, sau khi chỉ giáo xong tăng 1 điểm tu luyện;            

                   Sau khi kết thúc đối thoại thêm 1 BUFF cho người chơi, nhắc nhở được cao thủ chỉ điểm, vào sự kiện tu luyện chí bảo;            

                   Diệt quái có tỉ lệ tăng 1 điểm tu luyện (thiết lập CD: 6 phút);            

                   Trọng thương người chơi cấp cao, có tỉ lệ tăng 1 điểm tu luyện (thiết lập CD: 5 giây), trọng thương cùng nhân vật, mỗi ngày nhiều nhất tăng 2 điểm. 

     Giới thiệu nội công:        

                  Kết quả tu luyện: khi tu luyện đến tầng 6/16/26, sẽ xung đột với các nội công khác, có trạng thái tiêu cực mãi mãi, cần tìm NPC chỉ giáo với có thể xóa bỏ;        

                  Thưởng danh phận: Khi Hấp Tinh Đại Pháp đạt tầng 6/16/26/36/43/49, nhận được danh phận đặc biệt;        

                  BXH Hấp Tinh Đại Pháp, người chơi xếp hạng 1 tu luyện nhận tôn hiệu đặc biệt Nhật Nguyệt Thần Ma và thời trang Ma Hồn

Hệ thống liên quan:  

   Huyết Cừu Truy Sát            

               Để tránh quá nhiều người chơi thông qua Huyết Cừu Truy Sát để tranh đoạt chí bảo, chứ không phải thông qua hối lộ NPC.            

               Khi truy vấn tình hình người giữ chí bảo, có tỉ lệ phản hồi quái tượng kỳ lạ của người chơi này, hiện tại không thể nhận được vị trí này. 

  Chọn nhân vật trở về     

               Tính năng chọn nhân vật trở về cần chỉnh sửa, trong chiến đấu hoặc trọng thương không được dùng tính năng chọn nhân vật phản hồi.