Giới hạn vào

      Thiết đặt người chơi của môn phái phải tương ứng mới có thể mở cấm địa, vào cấm địa không giới hạn môn phái. 

       Sau khi vào cấm địa yêu cầu phải đối thoại với NPC đặc định mới có thể chính thức mở cấm địa, mở cấm địa thì lưu giữ tiến độ cấm địa, người chơi không thuộc môn phái này không thể mở cấm địa, cấm địa không thể tiến hành.   

Giới thiệu cấm địa trấn phái

Quà thưởng

Nội dung quà thưởng

      Võ học trấn phái các môn phái: Võ học trấn phái các môn phái từ cấp 1-4.

      Bảo vật: Thưởng các bảo vật có thuộc tính khác nhau của lần lượt các cấm địa môn phái.

      Cấm địa cùng cấp thường rơi, Bệ Rèn, Kỳ Trân, Yếu Quyết Đột Phá Võ Công, Tập Bình Thư Võ Học Trấn Phái… 

Mở Võ Học Trấn Phái

       Phương thức: Cấm địa rơi vật phẩm đổi, lấy vật phẩm đổi để hoán đổi Võ Học Trấn Phái 

      Tính năng hoán đổi: Người chơi mở hộp quà thưởng trong cấm địa môn phái nhận được vật phẩm hoán đổi môn phái để hoán đổi võ học trấn phái, số lượng hoán đổi cụ thể căn cứ vào cấp kỹ năng khác nhau nên cũng khác nhau.

Vật phẩm hoán đổi của các cấm địa 

Môn Phái

Tên Bảo Hạp

Tên Vật Hoán Đổi

Thiếu Lâm

Túi Vải Hóa Duyên

Thiết La Hán

Võ Đang

Thái Cực Đáp Liên

Thái Cực Đồ Ấn

Nga Mi

Thủy Tú Y Nang

Sĩ Nữ Tỏa Nhan Đồ

Cái Bang

Thống Thiên Trường Đại

Chén Ngọc Lưu Li

Quân Tử Đường

Kỳ Xảo Cẩm Hạp

Tiêu Dao Thư Giản

Đường Môn

Bách Bảo Đâu Nang

Đường Tự Kim Bài

Cẩm Y Vệ

Hắc Thiết Mật Hạp

Mật Thư

Cực Lạc Cốc

Tử Văn Đồng Hạp

Nhược Khuyết Bí Tịch