Hiệu quả võ kỹ [Ô Mặc Thước Pháp] - [Chỉ Chỉ]:

Hiệu quả võ kỹ [Ô Mặc Thước Pháp] - [Chỉ Chỉ]
Võ kỹ Mô tả
Tụ Lý Càn Khôn - Chỉ Chỉ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Thêm trạng thái “Đoạn Mặc” cho kẻ địch vào khí trường.

Chỉ Chỉ Thiên Nhai - Chỉ Chỉ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Mục tiêu chiêu thức trở thành mục tiêu chọn.

Ô Mặc Doanh Chỉ - Chỉ Chỉ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Kéo dài thời gian hôn mê, khiến tấn công càng thuận lợi.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Chỉ Chỉ] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Ô Mặc Thước Pháp] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh