Đường Môn

Giới thiệu Trấn Phái Đường Môn

"Thà gặp Diêm La Vương, đừng động đến Đường Môn Lang" Đường Môn luôn lấy ám khí thuốc súng vang danh giang hồ, Đường Môn tuyệt học Diêm Vương Thiếp không hề bị lãng quên trong giang hồ, làm cho Võ Lâm khiếp sợ khi nhắc đến. Diêm Vương Thiếp phân 9 thức, phân ra: Ngưu Đầu Đầu Xoa, Mạnh Bà Quán Thang, Oán Hồn Triền Túc, Diêm Vương Trịch Bút, Phán Quan Phiên Bộ, Mã Diện Khiêu Tâm, Vô Thường Đấu Sách, Sát Thần Đương Đạo, Dã Quỷ Kinh Hồn, đệ tử Đường Môn muốn học được tuyệt học trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Vạn Độc Cung.

 

Tọa độ đổi võ học trấn phái Đường Môn (1054 -168). 

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Đường Môn.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Đường Tự Kim Bài để đổi.

 

Diêm Vương Thiếp

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Ngưu Đầu Đầu Xoa

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Dùng lực phóng phi tiêu, gây cho mục tiêu 66-68 điểm sát thương ngoại công (gồm 1 đòn). Chiêu này có thể giữ sức, giữ sức xong lực càng mạnh.

Mã Diện Khiêu Tâm

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Giảo Thố Tam Quật, di chuyển nhẹ nhàng, đánh trực diện mục tiêu tạo thành 186-189 điểm sát thương ngoại công (gồm 3 đòn), công kích xong thu thân chạy trốn. (Chiêu này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ).

Vô Thường Đẩu Tẩu

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Sách mệnh vô thường, phá hồn địch, liên hoàn ba tiêu, gây cho mục tiêu 172-174 điểm sát thương ngoại công (gồm 3 đòn). Đồng thời căn cứ vào số tầng "Oan Hồn" của mục tiêu để kèm sát thương.

Sát Thần Đương Đạo

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Chơi lửa hại thân, quăng Bẫy Hỏa Dược, tạo hiệu quả đặc biệt và ảnh hưởng trong hình tròn bán kính 5m: khi phát ra sẽ gây sát thương nổ cho mục tiêu xung quanh: tiếp tục sát thương địch trong bẫy (Nếu trên người mục tiêu có trạng thái "Oan Hồn”, có thể sát thương nhiều hơn, số tầng càng cao, sát thương càng nhiều). Bộ Ám Khí này khi bẫy nổ có thể tăng thêm hiệu quả "Vết bỏng” của ám khí (tăng sát thương). (Bẫy tồn tại 20s, sau khi đốt duy trì hiệu quả 20s)

Mạnh Bà Quán Thang

 

Hư chiêu (Âm Nhu)

Chiêu mê hồn, gây cho mục tiêu 63-65 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn), phá phòng thành công độc khí sẽ xâm nhập, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái "Thần trí bất minh" (hiệu ứng tương tự choáng), duy trì 3s. Bị tấn công sẽ ngưng trạng thái "Thần trí bất minh”.

Oan Hồn Triền Túc

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Diêm Vương bí kỹ, phóng Bẫy Hỏa Dầu, phạm vi ảnh hưởng bán kính 5m, gây ra hiệu ứng đặc thù: đối với mục tiêu đầu tiên rơi vào bẫy định thân 2s, kèm sát thương. Trong bẫy địch duy trì giảm tốc 20% và hạn chế khinh công (duy trì hiệu ứng không xếp chồng). Địch trong bẫy sẽ thêm trạng thái "Oan Hồn", mỗi giây chồng 1 tầng, tối đa xếp chồng 20 tầng.

Diêm Vương Trịch Bút

 

Nộ chiêu (Âm Nhu)

Diêm La Thôi Mệnh, nộ khí bạo phát, mưa hóa sao băng, bắn địch trong phạm vi 15m, tạo thành 404-410 điểm sát thương dương (gồm 15 đòn). Chiêu này có thể thực hiện lúc di chuyển).

Phán Quan Phiên Bộ

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Phán bộ phạn phi, sinh tử do mệnh, nhanh chóng dẫn nổ bẫy hỏa dược do [Dã Quỷ Kinh Hồn] bố trí.

Dã Quỷ Kinh Hồn

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Dạng kinh hồn, bố trí 1 Bẫy Thuốc Nổ, dùng tay gây nổ tạo sát thương với địch xung quanh. (Trong 30s không dùng tay gây nổ, bẫy sẽ tự động nổ, giới hạn 3 cái).